Catharina Elmsäter-Svärd, VD Sveriges Byggindustrier, vill motverka arbetsplatsolyckorna. Foto: TT

Ingen ska dö på ar­bets­platsen

Hit­tills i år har tolv per­soner för­o­lyc­kats i tjänsten. Flera av dem ar­betade i bygg­bran­schen. I jäm­fö­rel­se med sam­ma per­iod un­der 2018 är det dub­belt så många som för­o­lyc­kats.
Sverige ligger långt fram när det gäller ar­bets­mil­jö och sä­ker­het inom bygg-och an­lägg­nings­branschen. An­talet olyc­kor har hal­verats se­dan 1960-talet. De senaste åren har med­lems­fö­re­tag i Sve­ri­ges bygg­in­du­strier gjort oer­hört myc­ket för att skapa en sä­krare bransch.

Men det vi gör räcker inte. Sta­ti­stiken talar sitt tyd­liga språk: Det är tre gånger större risk att råka ut för en all­var­lig olyc­ka på en bygg­ar­bets­plats jäm­fört med andra branscher.
De bak­om­lig­gan­de or­sakerna är flera. Per­son­fak­torer som ål­der och at­ti­tyd och in­ställ­ning till sä­ker­het på­verkar, men även vil­ken sä­ker­hets­kul­tur som präglar ar­bets­platsen. Inte minst är god pla­ne­ring av ar­be­tet starkt kopplat till ett väl fun­gerade fö­re­byg­gan­de ar­be­te för hälsa och sä­ker­het.
Sä­ker­het är ett prio­ri­te­rat fo­kus­om­rå­de för Sve­ri­ges bygg­in­du­strier. Vi har länge jobbat för att mot­verka olyc­kor i bygg­bran­schen.

Vi tycker att sä­ker­hets­kul­turen börjar i sko­lan. Där­för har Sve­ri­ges bygg­in­du­strier tagit fram en in­ter­ak­tiv sä­ker­hets­ut­bild­ning på nätet för sä­krare ar­bets­platser. Den handlar om be­te­en­de och at­ti­tyder och sätter rib­ban för lägsta ac­cep­ta­bla kun­skaps­ni­vå för alla som jobbar i branschen.
Ut­pla­ce­rade runt om i landet har Sve­ri­ges bygg­in­du­strier sex ar­bets­mil­jö­råd­gi­va­re som ger våra med­lems­fö­re­tag råd och stöd, samt anordnar se­mi­na­ri­er och in­for­ma­tions­träffar kring sä­ker ar­bets­mil­jö. Var­je år se­dan 2015 ar­ran­gerar ar­bets­mil­jö­råd­gi­va­rna en sär­skild sä­ker­hets­dag i sam­ar­be­te med våra med­lems­fö­re­tag.

Sve­ri­ges bygg­in­du­strier är även med i Håll Nol­lan, en sam­ver­kan med över 50 ak­törer för noll olyc­kor i bygg­bran­schen. Här finns flera av Sve­ri­ges största bygg­bo­lag. Vi­sionen är att ingen ska skada sig på svenska bygg­ar­bets­platser.
Men mer be­höver göras för att stoppa olyc­korna. Där­för ser vi fram emot fort­satt dia­log med ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S) om vad som be­höver göras från stat­ligt håll:

• Ar­bets­mil­jö­ver­ket be­höver göra fler oan­non­se­rade in­spek­tioner för att få bort de ose­ri­ösa fö­re­tag som för­stör för alla dem som vill göra rätt för sig.

• Be­stäl­la­re måste ställa krav på ent­re­pre­nören som anlitas när det gäller ar­bets­mil­jö och sä­ker­het för alla med­ar­be­ta­re i fö­re­tagen. Men det räcker inte bara med krav, kraven be­höver ock­så följas upp.
Ar­bets­gi­va­ren har an­svaret för ar­bets­mil­jön men sam­ver­kan är vik­tig. Fack­för­bundens skydds­om­bud är en vik­tig re­surs i ar­bets­mil­jö­ar­be­tet. Dessa ska själv­klart ges för­ut­sätt­ningar att vara del­ak­tiga i ar­be­tet mot en noll­vi­sion.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...