Kommer Mikael Ribbenvik att bry sig om att barnkonventionen blir lag? Foto: TT

Sätt barns bästa främst

Barn­kon­ven­tionen blir svensk lag den 1 ja­nu­a­ri 2020. Vis­ser­li­gen har den re­dan varit ju­ri­diskt bindande i 30 år, sedan 1990 då den an­togs. Men för­hopp­ningarna är nu att den som egen lag ska bli ett starkare skydd för barnen än nu, när andra lagar allt­för ofta trumfar kon­ven­tionen.
Ett hög­ak­tu­ellt fall kan il­lu­strera di­lem­mat, att barn­kon­ven­tionen inte til­lämpas när den kommer i kon­flikt med andra lagar.
Migrationsverket håller på att lägga ned ett an­tal an­lägg­ningar och flyttar då dem som bor där, utan nå­gon hän­syn till barnens be­hov. Just nu ska 60 vuxna och barn flyttas Kaxås i Jämt­land. Det sker just när någ­ra av barnen ska skriva ett na­tio­nellt prov i sko­lan. Mi­gra­tions­ver­kets ge­ne­ral­di­rek­tör Mi­ka­el Rib­ben­vik för­klarar dock som svar på kri­tik från Skol­ver­ket att ”ingen in­di­vi­du­ell hän­syn tas till skol­gång”. Barn­kon­ven­tionens regel om att barnens bästa ska sättas i främs­ta rummet an­s­es allt­så inte gälla för Migrationsverket. Blir det verk­li­gen an­nor­lunda när barn­kon­ven­tionen blir lag?
Barnen till IS-ak­ti­vister i Sy­ri­en är ett pro­blem för fler länder än Sverige. Vilka är med­bor­ga­re, hur ska det gå till att hitta dem, kan svensk per­son­al åka dit och hjälpa dem hem? Om barn­kon­ven­tionen re­dan vore lag, skulle det in­ne­bära att Sve­ri­ges skyl­dig­heter vore större? Barnen kan ju inte hållas skyl­diga för vad deras för­äl­drar har gjort.
Barn un­der 15 år som miss­tänks för all­var­liga brott kan ställas in­för be­vis­pröv­ning i dom­stol. Det görs säl­lan, och flera par­tier vill att det ska ske mer re­gel­mäs­sigt. Att det av­slöjats att barn som blivit ”dömda” av po­lisen utan klara be­vis senare friats ef­ter me­die­in­satser gör att rätts­sä­ker­heten kräver en så­dan pro­cess. Även för barn som är skyl­diga in­ne­bär det större rätts­sä­ker­het.
Så det finns skäl att til­lämpa barn­kon­ven­tionen som den är skriven – att all­tid sätta barns bästa främst. Kan den nya lagen in­ne­bära det är det en stor fram­gång. Men det är svårt att tro på in­nan den nya lagen prövats.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev