Ing­ves’ miss­lyc­kan­de drabbar svensk ekonomi

In­fla­tionen i feb­ru­a­ri var över­ras­kan­de låg, åt­min­sto­ne för Riks­ban­ken. Istäl­let för 2,4 pro­cent var den 1,9. Det var i sig inte mer än en ti­on­del lägre än för­ra må­naden, men skill­naden mot Riks­bankens för­hopp­ningar var så stor att kro­nan tappade i vär­de yt­ter­li­ga­re. Att Riks­ban­ken hade en tro på högre in­fla­ti­on även för­ra må­naden gör fel­be­döm­ningen ännu mer upp­se­en­de­väc­kan­de.
An­nars är en in­fla­ti­on på 1,9-2,0 pro­cent så nära Riks­bankens eget in­fla­tions­mål på två pro­cent som man kan komma. Det är Riks­bankens fel­be­döm­ningar som ger skad­liga ef­fekter.
När Riks­ban­ken höjde rän­tan just före det stora raset 2008 var det en mon­u­men­tal fel­be­döm­ning. När Ste­fan Ing­ves se­dan vägrade sänka rän­tan 2012-13 trots att alla eko­no­miska data talade för det och trots in­tern kri­tik i Riks­bankens led­ning var det ett stort miss­tag.
Nu har Riks­ban­ken ge­nom mi­nus­ränta och stora ob­li­ga­tions­köp drivit ner kron­kursen med 30 pro­cent se­dan 2013 för att få upp pris­ni­vån, trots att Riks­ban­ken inte ska föra va­lu­ta­po­li­tik. Rän­tan har höjts för lite och för sent när in­fla­tionen nu länge legat runt två pro­cent.
Risken är att Riks­bankens po­li­tik skadar Sverige ge­nom att minska kost­nads­trycket i ekonomin och ge­nom att göra svenska folket fat­tigare.
Nå­got lägre in­fla­ti­on gör mind­re skada än fort­satt konst­lat svag kro­na ge­nom allt­för låg ränta.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev