Allt när­ma­re men långt kvar

På in­ter­na­tio­nella kvinnodagen den 8 mars upp­märk­sammades som sig bör kvin­nors ställ­ning i sam­häl­let mer än van­ligt.
Män äger näs­tan dub­belt så myc­ket som kvin­nor en­ligt en rap­port från tan­ke­smed­jan Ownershift. Det på­verkar den to­tala ekonomin lika myc­ket som in­komst­skill­naderna
Mest ojämnt är ägan­det av ak­tier, där kvin­nor äger bara fyra pro­cent av det to­tala ak­tie­vär­det. Men efter­som hu­vud­delen av ak­tierna ägs av in­sti­tu­tio­nella äga­re (fonder, fö­re­tag) är det man­liga ägan­det inte så myc­ket högre.
Kvin­nor heläger 14 pro­cent av fas­tig­heterna. Men en stor del av vil­lor och bo­stads­rätter ägs ge­men­samt av dem som bor där, så ock­så där är den man­liga an­delen inte lika myc­ket högre som siff­ran an­tyder.
38 pro­cent av alla skogs­ä­ga­re är kvin­nor. Näs­tan dub­belt så många män äger skog.

34 pro­cent av alla pri­vat­bilar ägs av kvin­nor. Männen äger allt­så dub­belt så många bilar. Män kör ock­så bil mera.
An­delen kvin­nor i börs­bo­lagens sty­rel­ser har länge upp­märk­sammats för den låga an­delen. Det har blivit bättre. Nu är 36 pro­cent av le­da­möterna i de stora börs­bo­lagen kvin­nor, vilket är nära gränsen på 40 pro­cent som brukar räknas som god­känd jäm­ställd­het.
När staten hotat med lag­stift­ning har kvin­no­an­delen gjort små språng, och snart kan­ske jäm­ställd­heten nått bo­lags­sty­rel­serna.

Det som är hopp­in­gi­van­de för den am­bi­tionen är att kvin­norna i fö­re­tagens led­nings­grupper ock­så blivit fler. 62 fö­re­tag (av 330 på Stock­holms­bör­sen) har en jäm­ställd led­nings­grupp, allt­så minst 40 pro­cent kvin­nor. Men 66 fö­re­tag har fort­fa­ran­de inte en enda kvin­na i led­nings­gruppen.
29 fö­re­tag har en kvin­na som vd. Det är vis­ser­li­gen fyra fler än för ett år se­dan, men inte ens vart tionde börs­fö­re­tag har kvinn­lig vd.
Breddar man per­spek­tivet till kvinn­liga chefer inom när­ings­livet rent all­mänt har an­delen kvin­nor ökat tyd­ligt de senaste åren.
En rap­port från Svenskt Näringsliv visar att 37,5 pro­cent av alla chefer i det pri­vata när­ings­livet är kvin­nor. Det är näs­tan ex­akt sam­ma an­del som an­delen kvin­nor som to­talt är an­ställda i det pri­vata när­ings­livet. För 20 år se­dan var bara 17 pro­cent av cheferna kvin­nor.
Minst lika vik­tigt är att bland unga chefer, de som blivit chefer före 25 års ål­der, är kvin­norna i tyd­lig ma­jo­ri­tet – 61 pro­cent. Det är en grupp som bör kun­na räkna med att få mer an­svars­fulla chefs­be­fatt­ningar.

Ock­så lönerna ten­derar att jämna ut sig, om än lång­samt. Det finns en­ligt lö­ne­sta­ti­stiken 23 yr­ken (nio pro­cent) där kvin­norna tjänar mer än männen, bland an­nat högre IT-chefer, präster och so­ci­al­ar­be­ta­re.
I tio pro­cent av yr­kena tjänar män och kvin­nor lika, som gym­na­sie­lä­ra­re, pla­ne­rings­ar­kitekter och vård­bi­trä­den.
I 23 pro­cent av yr­kena är det mar­gi­nella skill­nader (max två pro­cent) mel­lan mäns och kvin­nors löner. Men i mer än hälften av alla yr­ken är det fort­fa­ran­de stora skill­nader mel­lan mäns och kvin­nors löner.
Så nog kan det be­hövas en kvin­no­dag i många år än för att fo­ku­sera på den brist­fäl­liga jäm­ställd­heten.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev