Åter­upp­rätta solelstödet i vår­bud­geten

För­ra året in­stal­lerade mer än 10 000 vil­la­ä­ga­re sol­celler för sin el­för­sörj­ning. Många bo­stads­rätts­fö­re­ningar och hyres­hus­ä­ga­re gjorde det­sam­ma. En stark driv­kraft var det stat­liga solelstödet, som ti­digare var 50 pro­cent men ef­ter att solpanelpriset sjunkit kraf­tigt sänktes till 30 pro­cent.
M/KD-bud­geten in­ne­bar i prak­tiken att solelstödet ströks över en natt, efter­som kön för att få stödet var så lång. Där­för är osäkerheten nu stor bland vil­la­ä­ga­re och andra som pla­nerat för att in­stal­lera sol­pa­neler och fått pre­li­mi­närt löf­te om stöd. Även branschen som sköter in­stal­la­tionerna känner av osäkerheten.
Cen­ter­par­ti­et har som ett av sina krav i bud­get­för­hand­lingarna att stödet till in­stal­la­ti­on av sol­pa­neler ska räknas upp re­jält, så att alla som köar för stöd ska få del av det. Den treårsplan för stödet som av­skaffades av M/KD bör åter­in­föras, så att spel­re­glerna är tyd­liga på nå­got läng­re sikt.
Pris­ut­veck­lingen på sol­pa­neler lik­som elprisutvecklingen ger an­led­ning att över­väga en lägre stöd­an­del än de senaste åren. Det kan ock­så finnas skäl att lång­sik­tigt över­väga andra stöd­former, till ex­em­pel att lägga in stöd till sol­el och andra för­ny­bara ener­gi­former i rotavdragssystemet.
Men just nu är det nöd­vän­digt att an­slå pengar så att det be­fint­liga stöd­sy­stemet kan fun­gera igen. Sol­sats­ningarna får inte stoppas på grund av politisk oginhet.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev