Svenska minkar har fått det bättre sedan 2012, menar Jordbruksverket i en rapport. Samtidigt anser myndigheten att det krävs mer forskning på området.

Mer forskning om mink krävs

På landet Svenska minkar har fått det bättre, men det krävs mer forskning på området. Det anser Jordbruksverket i en ny rapport.

Myndigheten fick i januari 2018 uppdraget av regeringen att utvärdera minkars välfärd. Fokus i utvärderingen var om minkar kan bete sig naturligt på det sätt som de hålls idag.

Nu är rapporten klar och i ett pressmeddelande konstateras att minkarna som hålls i Sverige för pälsproduktion har fått det bättre sedan 2012.
– Vi har funnit att generellt har minkarna fått det bättre sedan vi beslutade om nya och skärpta djurskyddsregler år 2012. Uppgifter från länsstyrelsens kontrollbesök och även data från minknäringens omsorgsprogram visar på färre brister och en bättre djurmiljö, säger Karin Åhl, utredare och sakkunnig på Jordbruksverket.

Samtidigt konstaterar Jordbruksverket att det ”ännu inte är möjligt att utvärdera effekten av nuvarande regler på djurvälfärden”.
Exempelvis finns det idag inga uppgifter på hur vanligt beteendestörningar är hos mink som hålls enligt de nya reglerna. För att ta reda på detta föreslår myndigheten fler studier som undersöker minkens beteenden under hela dygnet, under alla årstider, och i de system mink hålls idag.
I ett yttrande från det vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet konstateras att det inte är tydligt vilka beteenden som mink är starkt motiverade för, men rådet bedömer inte att mink behöver badvatten. Den bedömningen delas dock inte av alla forskare.
Rådets yttrande stödjer de nya regler som finns idag om hur mink ska hållas i etagebur med ligghyllor, boklåda med bäddmaterial och berikningsföremål som byts ut.

– Vår slutsats är att den vetenskapliga forskning som finns stödjer de regler vi införde 2012 och att våra regler tillsammans med näringens egna omsorgsprogram för mink har förbättrat djurvälfärden säger Karin Åhl, utredare och sakkunnig på Jordbruksverket
Det finns idag ett 70-tal gårdar i Sverige där minkar föds upp för pälsens skull. Flertalet av dem finns i Blekinge på Listerlandet.