Rädda Bjuv krävde de­mon­stranterna när Fin­dus be­slutat lägga ned in­du­strin. Nu finns möj­lig­heter i Bjuv att ut­veckla en ny livs­me­dels­tek­no­lo­gi. Foto: TT

Låt Bjuv rädda världen

Debatt

Köttet är vitt och fast – och gör sig lika bra i su­shi som på grillen. Niltilapian är en tro­pisk fisk, världens näst mest odlade. Det rik­tigt fina är att den kan odlas i slu­tna krets­lopp, där näs­tan allt kan tas till­va­ra, på gårdar runt­om i Sverige.
Vi be­höver ställa om till just detta, till vad man brukar kalla för cir­ku­lära livs­me­dels­sys­tem. Vi måste ta vara på allt och se till att pro­du­cera mer med mind­re in­satser och på mind­re yta.
Det är ty­värr ingen över­drift att säga att det är en ödes­frå­ga för hela vår planet och för mänsk­lig­heten. För att vi ska lyckas krävs en kraft­sam­ling som kräver ny­tän­kan­de, in­no­va­tion, ka­pi­tal, forsk­ning och kun­skap.

Där­för vill vi att Sverige upp­rättar ett na­tio­nellt cent­rum för cir­ku­lära sys­tem för livs­me­dels­pro­duk­tion, och vi fö­re­slår att det görs i Food Valley of Bjuv.
Det brådskar. Re­dan i dag hotar kli­mat­för­änd­ringarna att omöj­lig­göra mat­pro­duk­tion på många håll i världen. Med en be­folk­ning som för­väntas nå näs­tan tio mil­jarder män­ni­skor år 2050 be­höver jordens mat­pro­duk­tion öka med 50 pro­cent.

Kon­kur­rensen om den od­lings­bara marken hårdnar. Mark som ock­så ska räcka till pro­duk­tion av fi­brer och för­ny­el­se­bara rå­va­ror som er­sätt­ning för fos­sil olja och gas.
33 pro­cent av världens od­lings­jordar är i dag i så då­ligt skick att de måste re­stau­reras. Fångsterna från havs- och in­sjö­fis­ket ökar inte läng­re.
Dagens sätt att pro­du­cera livs­me­del kommer inte att kun­na föda en växande mänsk­lig­het över tid. Att hitta cir­ku­lära sys­tem för livs­me­dels­pro­duk­tion är en över­lev­nads­frå­ga för mänsk­lig­heten.

Den el­ler de som kan bi­dra till håll­bara sys­tem­lös­ningar som inte utmanar de planetära gränserna, har inte bara gjort ett vik­tigt bi­drag till mänsk­lig­heten. De har ock­så skapat för­ut­sätt­ningar för fram­ti­da af­färer och ex­port­in­täkter.
Trots att be­hoven är stora, saknas till stor del de nöd­vän­diga in­du­stri­ella sy­stemen för cir­ku­lär livs­me­dels­tek­nik på den glo­bala mark­naden.

Den na­tio­nella livs­me­dels­stra­te­gin an­ger rikt­ningen för hur Sve­ri­ges jord­bruk och de gröna när­ingarna ska ut­vecklas. Målet är att främja en kon­kur­rens­kraf­tig livs­me­dels­pro­duk­tion i Sverige och där­med öka in­no­va­ti­ons­kraften, sys­sel­sätt­ningen, lön­sam­heten, pro­duk­tionen och ex­porten.

Den in­no­va­tions­för­må­ga som krävs för att lösa de ut­ma­ningar som livs­me­dels­stra­te­gin an­ger finns till stor del i de om­rå­den som Nyindustrialiseringsstrategin pekar på: di­gi­ta­li­se­ring, grön om­ställ­ning, kom­pe­tens­för­sörj­ning och ny kun­skap.

Vi menar att Sverige borde vara ledande i ut­veck­lingen av cir­ku­lär livs­me­dels­pro­duk­tion. Men hit­tills har det gjorts få na­tio­nella sats­ningar med syf­te att stödja ut­veck­lingen av nya sys­tem och ny tek­nik. Sam­ti­digt som re­gel­verk i vissa fall hindrar nya lös­ningar.

Vi fö­re­slår där­för att Sverige skapar ett na­tio­nellt cent­rum för cir­ku­lära sys­tem för livs­me­dels­pro­duk­tion. Food Valley of Bjuv ar­be­tar re­dan för­tjänst­fullt med dessa frå­gor. Där­för är det lämp­ligt att detta na­tio­nella cent­rum för­läggs där.
Vi fem re­pre­sen­terar på olika sätt Skåne. Vi vet hur vik­tiga de gröna när­ingarna är för vårt land­skap – och hur vik­tigt det skånska lant­bruket är för livs­me­dels­pro­duk­tionen i hela Sverige. Vi vet ock­så hur be­ty­del­se­full det är att na­tio­nella sats­ningar inte bara hamnar i de tre stor­städerna.

Låt Bjuv visa vägen. För öv­riga Sverige. För öv­riga världen.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss