Arbetsförmedlingens prognos pekar mot ökad sysselsättning inom skogsbruket.

AF spår ljus framtid i skogen

På landet Framtiden för skogsbruket ser ljus ut och antalet sysselsatta antas öka under 2019 och 2020. Storbritannien utgör dock en viktig handelspartner för svensk skogsindustri, vilket gör att brexit tornar upp sig som ett orosmoln.

I arbetsförmedlingens prognos för 2019 och 2020 ser det positiv ut för skogsbruket. Efterfrågan på skogsråvara är stor, vilket lett till att priserna stigit. Det gör att utsikterna är goda för att sysselsättningen ökar.

En återhållande faktor utöver brexit är emellertid bristen på kvalificerad arbetskraft. Det gäller även för jordbruket, där prognosen tecknas i något mörkare färger. Lantbrukssektorn tampas även med fördyrande regelverk och en låg investeringstakt. Det gör att antalet sysselsatta sammantaget för de båda branscherna tros minska med 1000 personer under de kommande två åren.
Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos att många lantbrukare har sidoinkomster för att klara svävningar i priser eller dåliga skördar. En viktig sidoinkomst är ofta skogen och denna täta symbios mellan lant- och skogsbruk gör Sverige, liksom Finland, unika i EU.
Totalt sysselsattes 74 000 personer inom jord- och skogsbruket under 2017, vilket är 1,5 procent av alla sysselsatta i åldrarna 16 till 64 år i Sverige. Andelen kvinnor ligger kring 30 procent.
I Sverige som helhet bedöms arbetsmarknaden som god de kommande två åren.
Till 2020 förväntas 111 000 nya jobb skapas här. Den starka utvecklingen gör att arbetsförmedlingen därför skriver upp sina siffror från i våras. Sysselsättningsgraden förväntas att öka bland både inrikes och utrikes födda.
Cirka 80 procent av de nya jobben kan gå till utrikes födda, där majoriteten av de arbetslösa finns. 2020 beräknas sysselsättningsgraden ligga på 79,5 procent.

– Vi kan se fram emot ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och utrikes födda. Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör i en kommentar till prognosen.
Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda, där särskilt jobben i tjänstebranscherna tros öka.

Det är dock fortsatt svårt för arbetsgivare att få tag i arbetskraft med rätt utbildning och tillväxten av nya jobb kommer att dämpas över tid. Fram till 2020 väntas arbetslösheten stiga från cirka 6,4 procent i år till 6,7 procent 2020.
– Vi har fortfarande många arbetssökande som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, det gäller särskilt personer med kort utbildning. För att inte fler ska bli långtidsarbetslösa, och för att arbetsgivare ska få tag i den arbetskraft som efterfrågas, behövs fortsatt fokus på utbildningssystemen, säger Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet.