Alltför många bedrägerier genomförs genom internetbankerna. Foto: TT

Skärp internetbankernas säkerhet

Be­drä­ge­rier med elek­tro­nisk le­gi­ti­me­ring är för­hål­lan­de­vis van­liga och upp­går till mång­mil­jon­be­lopp på års­ba­sis. Har du som bank­kund blivit upp­ringd av en be­dra­ga­re, för­måtts att logga in med din elek­tro­niska le­gi­ti­ma­tion, till ex­em­pel bank-id el­ler bank­dosa, och för­lo­rat pengar, får du of­tast stå för hela el­ler delar av för­lusten själv.
Ef­ter att ha lurat bank­kunden att logga in på sin in­ter­net­bank, ser be­dra­ga­ren till att skaffa sig en e-le­gi­ti­ma­tion i kundens namn. Med hjälp av den­na länsar be­dra­ga­ren bank­kundens spar­kon­to ge­nom större över­för­ingar till ett fler­tal per­soner, som kunden ti­digare ald­rig har gjort över­för­ingar till.

Un­der den korta tid som be­drä­ge­riet på­går, kan lika stora över­för­ingar göras, som bank­kunden nor­malt sett gör på ett par år. När ett bank­kon­to snabbt länsas på det här sättet med över­för­ingar till ett fler­tal nya och okända mot­ta­ga­re, är det en­ligt den ut­red­ning som Vil­la­ä­ga­rna har låtit göra, inte ett rim­ligt an­vänd­nings­möns­ter.

Bankerna klandrar ofta bank­kunderna för för­lusterna och menar att de borde ha upp­täckt be­drä­ge­ri­för­söken.
När be­dra­ga­ren väl har tagit sig in på bank­kon­tot, är det emel­ler­tid i stor ut­sträck­ning fritt fram för be­dra­ga­ren att göra vad den­ne vill med be­håll­ningen på bank­kon­tot. Det saknas näm­li­gen till­räck­liga inre sä­ker­hets­lös­ningar i form av rim­lig­hets­spärrar för särskilt risk­fyllda trans­ak­ti­oner och ovan­liga an­vänd­nings­möns­ter, vilka vid miss­tänkta trans­ak­ti­oner borde ut­lösa ma­nu­ell gransk­ning av bank­per­so­nal för att släppas ige­nom.

Med rim­lig­hets­spärrar kan miss­tänkta hand­lings­möns­ter upp­täckas, som när nå­gon snabbt för­söker tömma ett bank­kon­to ge­nom stora över­för­ingar till per­soner, som kon­to­in­ne­ha­va­ren ald­rig ti­digare har gjort över­för­ingar till. Då kan miss­tänkta be­drä­ge­rier upp­täckas på ett ti­digt sta­di­um.
I och med att bankerna inte har gjort till­räck­ligt åt den inre sä­ker­heten, trots att de se­dan mer än ett de­cen­ni­um är med­ve­tna om be­drä­ge­rierna med in­ter­net­bankerna, är det orim­ligt att bank­kunderna ska be­höva stå för de obe­hö­riga trans­ak­ti­onerna i den ut­sträck­ning som de får göra idag. Bankerna hade ju om de varit akt­samma kun­nat upp­täcka och stoppa många av be­drä­ge­rierna.

Slut­satsen är där­för att ju säm­re rim­lig­hets­spärrar och ma­nu­ella kon­troller av bank­per­so­nal, des­to mer talar för att bankerna ska stå för de be­lopp som har för­svunnit vid be­drä­ge­rierna. I sam­ma rikt­ning talar att pro­blemet med be­drä­ge­rierna är känt se­dan mer än ett de­cen­ni­um, men att sys­tem­felet med otill­räck­liga rim­lig­hets­spärrar lik­väl kvar­står.
Det är bra att bank­af­färer kan göras på di­stans, men detta får inte ske på be­kost­nad av bank­kundernas trygg­het. Bankerna måste där­för skärpa sä­ker­heten.

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss