Sju av tio skå­ningar känner sig stressade på jobbet – och allt fler känner av stressen. Foto: TT

Stress­bomb på väg att bri­sera

Stress är ett ord på al­las läppar. Fler och fler blir sjuka på grund av stress. Så har det varit i flera år nu. I Skåne fort­sätter jobb­stressen att öka, visar Uni­onens stress­in­dex år 2019, en un­der­sök­ning gjord av No­vus.
Här i Skåne har jobb­stressen ökat med elva pro­cent på bara ett år. Det in­ne­bär att sju av tio skånska tjäns­te­män i pri­vat sek­tor nu upp­ger att de känner sig stressade på jobbet. För bara ett år se­dan visade sam­ma un­der­sök­ning att sex av tio tjäns­te­män upp­levde stress på jobbet. Från en re­dan alar­merande hög nivå, står vi nu allt­så in­för en ny topp­no­te­ring.

Fort­sätter ut­veck­lingen i sam­ma takt kommer åtta av tio skå­ningar i nästa års un­der­sök­ning upp­ge att jobbet stressar. Det är en skrämmande ut­veck­ling och det är hög tid att frå­gan börjar tas på all­var.
Ar­bets­gi­va­ren har ett an­svar för att minska stressen på ar­bets­platsen.
Kon­kret kan det in­ne­bära att chefen måste tyd­lig­göra prio­ri­ter­ings­ord­ningen. De an­ställda ska ha va­rierande ar­bets­upp­gifter och ar­bets­sättet ska fun­gera.

Det måste finnas tid för återhämtning i ar­bets­livet. Stress leder till ohäl­sa och risken är stor att vi kommer att se att allt fler tjäns­te­män bli sjuka av jobbet. Det är ar­bets­gi­va­rens an­svar att se till att alla med­ar­be­ta­re har en rim­lig ar­bets­be­last­ning, med ba­lans mel­lan krav och re­surser.
Där­för är det oroande att det i Uni­onens stress­in­dex fram­kommer att allt fler tjäns­te­män i pri­vat sek­tor upp­lever mind­re möj­lig­het till återhämtning ef­ter in­ten­siva jobb­pe­ri­oder.

Ar­bets­livet är i dag mer flex­i­belt än nå­gon­sin, och det är i grunden bra. Vi kan svara på mejl och ha möte utan att sitta på kon­toret, men det be­tyder ock­så att gränsen mel­lan jobb och fri­tid suddas ut. Till­gäng­lig­het är en vik­tig del av ar­bets­mil­jön och även här är det ar­bets­gi­va­rens an­svar att sätta tyd­liga gränser för om och när den an­ställde för­väntas vara till­gäng­lig utan­för ar­bets­tid.
Drygt fyra av tio tjäns­te­män upp­ger i Uni­onens stress­in­dex att de läser jobb­mejl en el­ler flera gånger om dagen när de är le­diga. Det är inte rim­ligt att ar­be­tet stjäl så myc­ket fri­tid. Ge­nom att ge­men­samt på ar­bets­platsen ta fram en mejl- och mo­bil­po­li­cy re­glerar man och tyd­lig­gör när med­ar­be­ta­re för­väntas vara till­gäng­lig för sina kol­le­gor.

Ar­bets­gi­va­ren har allt att vinna på att åstad­komma för­bätt­ring. Un­der­sök­ningen visar att nära nio av tio av de skå­ningar som känner stress på jobbet över­vägt att byta jobb på grund av detta. Det, om nå­got, borde få ar­bets­gi­va­re att vakna i frå­gan.
Så, låt oss en gång för alla des­ar­mera den skånska stress­bomben. Ingen vinner på att vi stressar allt mer. Med tyd­ligt an­svars­ta­gan­de från ar­bets­gi­va­rens sida når vi en bra bit på vägen. Det ska vara ro­ligt, inte stres­sigt, på jobbet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Webbkryss