Ingen be­talar mer än cir­ka 8 000 i fas­tig­hets­av­gift. Foto TT

Se hel­heten för bo­staden

Fri hy­res­sätt­ning vid ny­bygg­na­tion har hit­tills varit mest dis­ku­terat av ja­nu­a­ri­av­talets 73 punkter. kri­tiken har både gällt att det leder till för höga hy­ror som få kan be­tala och att det inte löser bo­stads­bristen.
För­sla­get kan vara bara en del av en större re­for­me­ring av bo­stads­po­li­tiken, som inte fun­gerat på de­cen­ni­er. På den­na palts har frå­gan dis­ku­terats ti­digare, men det finns an­led­ning att kom­men­tera ett par in­spel den senaste vec­kan.
Fas­tig­hets­eko­nomen, pro­fes­sor Hans Lind har för tan­ke­smed­jan Fores gjort en rap­port om bo­stads­po­li­tiken. för­änd­ringar av både fas­tig­hets­be­skatt­ning och rän­te­av­drag be­hövs, en­ligt honom.
Men hans första punkt är att staten ska få mer makt över kom­munernas bo­stads­pla­ner­ing. Det kan kan­ske ha en po­äng i Stockholm och möj­li­gen i göteborgs- och Malmö­re­gi­onerna. Men de all­ra flesta kom­muner har en god fram­för­håll­ning. En­ligt SKL fanns det i kom­munerna 2017 planer fär­diga för 160 000 bo­städer. Det året byggdes 34 000 bo­städer. Det fanns allt­så ut­rym­me för att bygga fler bo­städer i flera år.
Alla kom­muner vill gär­na ha fler in­vå­na­re, och då be­hövs bo­städer. Det be­hövs inga stat­liga pek­pin­nar för att kom­munerna ska skapa goda för­ut­sätt­ningar för byggande.
Högre fas­tig­hets­av­gift råder delade me­ningar om. Men det borde vara själv­klart att taket för den nu­me­ra kom­mu­nala av­giften ska höjas. I dag be­talar den som har en mil­jon­villa i Häss­le­holm lika myc­ket som den som har en 20-mil­jo­ners­villa i Vel­linge – 8049 kro­nor 2019. När fas­tig­hets­skatten av­skaffades gynnades de som ägde stora, dyra vill­kor, främst i stor­stads­re­gi­onerna, orim­ligt myc­ket. Om taket höjs så att de med de dyraste vil­lorna får be­tala mer på­verkas inte alla med nor­mal­vill­kor alls.
Att ändra rän­te­av­dragen är käns­ligare för dem som ny­li­gen köpt ett hus, men ock­så det bör finnas med i en större re­form. Nu måste par­tierna våga ta ett större grepp så att ock­så rätt­vi­san ökar.

Dagens fråga

Game of Thrones är slut. Gillade du upplösningen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev