Förra årets medicinpris delades ut för framsteg inom cancerforskningen. Foto:TT

En ny nationell handlingsplan mot cancer

Vi är alla drabbade av cancer, vare sig vi själva fått en diagnos, eller någon närstående. Det är en fruktansvärd sjukdom, men om det ens kan vara möjligt är cancer ännu värre när barn insjuknar. 
 

Varje dag får statistiskt sett en familj runt om i Sverige beskedet att deras barn har cancer. 8 av 10 barn överlever sin cancerdiagnos, men cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn. Det ställer krav på att vården för barn måste utvecklas. Forskningen går framåt, men ännu har vi inte alla svar på varför barn drabbas av cancer. Mer forskning behövs som är inriktad på barncancersjukdomar.
 

Det är inte enbart forskningen som går framåt: vi ser även snabba framsteg gällande mer kraftfulla läkemedel och medicinteknik. Utvecklingen av nya cancerläkemedel går snabbt. I dag har vi tillgång till mer effektiva läkemedel än vad vi hade för bara några eller något år sedan. Det här är fantastiskt, men det är också av vikt att det skapas förutsättningar för att både nya behandlingar och nya läkemedel på ett jämlikt sätt kommer fler barn till del.
 

För Moderaterna är några delar särskilt viktiga:
 
• Uppdaterad nationell cancerstrategi. För att ta tag i de långa väntetiderna inom cancervården är det tid att ta fram en uppdaterad nationell cancerstrategi. Det är elva år sedan alliansregeringen beslutade att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att ta fram en första nationell cancerstrategi. Mycket behöver fortfarande åstadkommas för att Sverige ska kunna erbjuda en kvalitetssäkrad och jämlik cancervård till alla patienter utan långa väntetider.
 
• Nationell samordning. Moderaterna ser fem områden där behovet av nationell samordning inom cancervården är omfattande. Det handlar om kortare väntetider och ökad tillgänglighet. Kompetens- och personalförsörjning måste säkras. Vi måste säkerställa vårdkvalitet och ta tillvara medicinsk utveckling. Därtill krävs bättre psykosocialt stöd till barn som fått cancer och deras anhöriga.
 
• En uppdaterad kömiljard. Moderaterna föreslår att resurser (kömiljarden) riktas specifikt till att korta köerna inom cancervården. Resurser som bör fördelas baserat på landstingens och regionernas väntetider gällande cancerbehandling.
Denna satsning ger en start för en nationell vårdgaranti för dem som drabbas av cancer.
 
• Särskilda resurser riktade mot barncancer. År 2020 och 2021 sker en nivåhöjning med 500 miljoner kronor som riktas mot genomförandet av en ny uppdaterad nationell cancerstrategi, varav 60 miljoner kronor per år avsätts specifikt för barncancervården, fördelat på landets sex barncancercentrum.
Behandling av cancer skiljer sig till viss del åt mellan vuxna och barn. Därför är det av vikt att det avsätts resurser specifikt för barncancervården. För år 2019 ligger vi på samma nivå av satsningar på cancervården som regeringen och föreslår att 60 miljoner kronor särskilt riktas till barncancervården enligt ovan redogjorda inriktning.
 

En cancerdiagnos innebär på många sätt en traumatisk period för barnet, familjen och andra nära och kära. Cancer är psykiskt påfrestande för alla inblandade. För det barn som insjuknar kommer en stor del av barndomen spenderas på sjukhus. Syskonen känner ofta skuld över att de själva är friska. För föräldrar finns känslan av att inte räcka till. I alla dessa fall kan det inte nog understrykas hur viktigt det är med professionellt stöd. 
 

Vi moderater anser att stödet inte kan ta slut när cancerbehandlingen gör det.
I de möten vi haft med bland annat patientorganisationer så pekar de samstämmigt på brister i det psykosociala stödet efter behandling. Det stödet måste utvecklas. Rehabilitering och stöd måste vara en del av hela vårdförloppet, för det kan också ta tid att våga lita på att ens barn är friskt.
 

I dag kan vi bota de allra flesta som insjuknar. Det är hoppfullt. Men det räcker inte.
Vi moderater delar visionen och uppfattningen att sjukdomen ska utrotas. Med en förbättrad och uppdaterad cancerstrategi kommer vi närmare det målet och med specifika satsningar på just barncancervården är vi ett steg på vägen mot att inget barn ska behöva dö i cancer.
 

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss