Om bo­stads­byg­gan­det minskar för­loras ock­så många ar­bets­till­fäl­len. Foto: TT

Fär­re jobb vid minskat byggande

I slutet av ja­nu­a­ri släppte Nor­dea sin kon­junk­tur­rap­port. Pro­gnosen för bo­stads­byg­gan­det är en hal­ve­ring till 2020 jäm­fört med re­kord­året 2017.
För Skånes del skulle detta in­ne­bära en minsk­ning av an­talet på­började bo­städer från 9 390 år 2017 till 4 695 år 2020.
Ett minskat bo­stads­byg­gan­de är ne­ga­tivt, inte bara mot bak­grund av den akuta bo­stads­bristen. Det kommer ock­så att få kon­se­kvenser för hela den svenska ekonomin, efter­som skuld­tyngda hus­håll blir för­sik­tiga och drar ner på sin kon­sum­tion.

TMF Trä­hus är en bransch­or­ga­ni­sa­tion som samlar cir­ka 700 fö­re­tag med över 30 000 an­ställda. Våra fö­re­tag kon­sta­terar att hela 5 000 ar­bets­till­fäl­len kommer att gå för­lo­rade om Nor­de­as pro­gnos blir verk­lig­het. De flesta av dessa jobb finns på lands­bygden.
De senaste årens bo­stads­po­li­tik har lett till att de som be­höver en bo­stad inte kan ef­ter­fråga det som byggs.
Lägre ef­ter­frå­gan leder till minskat bo­stads­byg­gan­de, vilket håller uppe priserna och låser bo­stads­mark­naden. Detta borde oroa po­li­ti­kerna, efter­som det är ett re­ellt hot mot svensk till­växt.

Ut­veck­lingen rimmar illa med Löfvens re­ger­ings­för­klar­ing, där det står att bo­stads­byg­gan­det måste bli snabbare, bil­ligare och mer håll­bart, bland an­nat ge­nom ökat bo­stads­byg­gan­de i trä.
Det är av­gö­ran­de att den här am­bi­tionen går från att vara fina ord till verk­liga re­form­er.
TMF Trä­hus vill se en lång­sik­tig bo­stads­po­li­tisk överenskommelse som leder till ökad rör­lig­het på bo­stads­mark­naden. Men för att minska bo­stads­bristen och und­vika tu­sen­tals för­lo­rade jobb be­höver rege­ringen re­dan nu fatta be­slut som ökar ef­ter­frå­gan på bo­städer:

• Om­pröva amor­te­rings­kravet och skuldkvotstaket som ligger som en våt filt över bo­stads­mark­naden.

• För­ändra bo­låne­taket som stänger ute unga och förs­ta­gångs­kö­pa­re.

• Stärk in­ci­ta­menten för kom­munerna att ta fram mark för byggande av en­fa­miljs­hus. En ma­jo­ri­tet vill bo i hus, men bara 15 pro­cent av ny­bygg­na­tionen är små­hus.

Det pressade lä­get på bo­stads­mark­naden kan inte över­skattas. TMF Trä­hus ef­ter­lyser både en lång­sik­tig bo­stads­po­li­tisk överenskommelse och be­slut här och nu. Takten i bo­stads­byg­gan­det i Skåne måste hållas uppe!

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

Loading ... Loading ...