En kooperativ butik på landsbygden kan betyda mycket för bygden. Foto: TT

Kooperation bra för landsbygden

Utar­mningen av lands­bygden måste få ett stopp, och lös­ningen finns. Det ko­ope­ra­tiva ägan­det ger den svenska livs­nerven på lands­bygden – och där­med hela landet – möj­lig­heter att växa lång­sik­tigt.
Ex­em­plen är re­dan nu många ifrån norr till sö­der. Livs­me­dels­bu­tiker och vård­in­rätt­ningar är bara någ­ra. Men inte bara bas­funk­tioner får kraft av ko­ope­ra­tivt ägande. Det ger möj­lig­heter till till­växt och ar­bets­till­fäl­len inom många fler om­rå­den.
Men stats­makterna be­hand­lar ko­ope­ra­tiva fö­re­tag och eko­no­miska fö­re­ningar syn­ner­li­gen styv­mo­der­ligt jäm­fört med fö­re­tags­formen ak­tie­bo­lag. Det är dags att ändra på det! Ko­ope­ra­tiv ger stora möj­lig­heter för att även alla på lands­bygden ska få den livs­kva­li­tet alla har rätt till.

Fö­re­tags­formen passar unga fö­re­ta­ga­res syn­sätt. De prio­ri­terar i allt högre ut­sträck­ning värden som en­ga­ge­mang, del­ak­tig­het och vikten av lång­sik­tig lön­sam­het. Den ko­ope­ra­tiva fö­re­tags­formen är en väl­digt bra form för start­up fö­re­tag.

Även eta­ble­rade fö­re­tag får med den­na fö­re­tags­form chansen. En un­der­sök­ning från Fö­re­ta­ga­rna visar att var femte små­fö­re­ta­ga­re pla­nerar att gå i pen­si­on inom någ­ra år. Var tredje fö­re­ta­ga­re svarar att deras fö­re­tag då kommer att läggas ned. Även här er­bjuder den ko­ope­ra­tiva fö­re­tags­formen en lös­ning, ge­nom att de an­ställda i fö­re­taget till­sam­mans kan ta över verk­sam­heten och driva den vidare som ett per­son­al­ägt ko­ope­ra­tiv.

Ko­ope­ra­tivt ägande har en stark his­to­rik och är en be­ty­del­se­full fak­tor för samhällsekonomin. De 100 största ko­ope­ra­tiva fö­re­tagens om­sätt­ning på 400 mil­jarder kro­nor, 100 000 an­ställda och 13 mil­joner med­lem­skap talar sitt tyd­liga språk.
Med rätt för­ut­sätt­ningar finns enorma möj­lig­heter för att ge stor ef­fekt även med de så oer­hört vik­tiga mind­re fö­re­tagen. Det som ger levande lands­bygd med fram­tid.
Vi önskar att rege­ringen:

1. Ger sam­ma för­ut­sätt­ningar för ko­ope­ra­tiva fö­re­tag och eko­no­miska fö­re­ningar som för andra typer av fö­re­tag, när det gäller ex­em­pel­vis till­gång till in­ves­te­rings­ka­pi­tal och råd­giv­ning

2. Verkar för än­da­måls­en­lig as­so­cia­tions­rätt och re­gel­verk an­passade till as­so­cia­tions­form

3. Ge­nom­för kun­skaps­höj­an­de in­satser om den ko­ope­ra­tiva fö­re­tags­formen, inte minst inom ut­bild­nings­vä­sen­det

4. Till­sät­ter en stat­lig ut­red­ning om hur stöd och nya fi­nan­sie­rings­mo­deller kan för­bättras för att un­der­lätta per­son­al­övertagande av fö­re­tag, ex­em­pel­vis vid ge­ne­ra­tions­skif­ten el­ler ned­lägg­ningar.
Ko­ope­ra­tivt ägande och eko­no­misk fö­re­ning ger den en­skilde och oss alla möj­lig­heter till ett lön­samt sam­häl­le med håll­bar­het.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...