Kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne, Carina zachau (M), säger att hon inte känner till något nytt bussbesparingsförslag på Eslöv.

Fo­kus på kund­nöjd­het

Den skånska kol­lek­tiv­tra­fiken står in­för stora ut­ma­ningar kommande år. En an­strängd ekonomi med många in­ves­te­ringar i tra­fiken ställer höga krav på sam­ar­be­te med kom­munerna till­sam­mans med tek­nisk ut­veck­ling och di­gi­ta­li­se­ring för att möj­lig­göra en till­gäng­lig kol­lek­tiv­tra­fik i hela Skåne.

Kommande år sker en enorm ut­veck­ling av bussar och tåg i Skåne. Elekt­ri­fi­er­ing av stads­buss­nät och re­gio­nalt su­per­buss­kon­cept är bara någ­ra av de stora sats­ningar som kommer att öka till­gäng­lig­heten och kva­li­teten i kol­lek­tiv­tra­fiken.

Det är sats­ningar som i grunden är bra, men med så myc­ket in­ves­te­ringar som sker sam­ti­digt är det svårt att få ihop en bud­get i ba­lans utan att det på­verkar tra­fiken på andra håll.
Dess­utom ökar kost­naderna för kol­lek­tiv­tra­fiken med 300 mil­joner kro­nor var­je år när löner räknas upp och när priserna för bräns­le ökar, utan att det in­ne­bär fler bussar på vägarna och fler tåg på spåren.

För att sä­ker­ställa en till­gäng­lig kol­lek­tiv­tra­fik med hög kva­li­tet, punkt­lig­het och kund­nöjd­het utan att skära i sjuk­vården el­ler höja skatten yt­ter­li­ga­re be­höver vi ta vara på de fan­tas­tiska möj­lig­heter som finns med den tek­niska ut­veck­lingen och di­gi­ta­li­se­ringen som re­dan har gett Sverige de första själv­kö­ran­de bussarna i Stockholm.
När man­dat­pe­ri­oden börjar närma sig sitt slut 2022 vill vi att Skå­ne­tra­fi­ken är ledande i landet på in­no­va­tiva lös­ningar som gör kol­lek­tiv­tra­fiken ännu mer till­gäng­lig, be­kväm men ock­så bil­ligare att driva.

Vi måste ock­så utöka sam­ar­be­tet med de skånska kom­munerna. Även om det är Skå­ne­tra­fi­ken som an­svarar för kol­lek­tiv­tra­fiken finns det ge­men­samma in­tres­sen som kan minska kost­naderna och öka till­gäng­lig­heten för alla om dessa till­fäl­len till­va­ra­tas på rätt sätt.

Sam­ti­digt som många kom­muner be­talar för skol­skjuts kör Skå­ne­tra­fi­ken buss­lin­jer med relativt lågt resande, inte säl­lan på sam­ma sträc­kor. Det ut­veck­lings­ar­be­tet är särskilt vik­tigt för att sä­ker­ställa kol­lek­tiv­tra­fik på lands­bygden och kommer att vara prio­ri­te­rat un­der den­na man­dat­pe­ri­od.

Skå­ne­tra­fi­ken är in­gen­ting utan nöjda kunder som väljer att resa med buss el­ler tåg istäl­let för att ta bilen. Upp­le­vel­sen av punkt­lig­het, tyd­lig in­for­ma­ti­on och ser­vi­ce är nå­got av det vik­tigaste för oss po­li­ti­ker att följa upp för att ock­så kun­na göra den skånska kol­lek­tiv­tra­fiken bättre.
Det är av­gö­ran­de för ett öp­pet och håll­bart Skåne där man kan ar­beta el­ler stu­dera på en an­nan ort än där man bor, där det skånska kul­tur- och nö­jes­livet finns till­gäng­ligt och där fri­heten att kun­na röra sig håller sam­man hela vårt län.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...