Över­förings­ka­pa­ci­teten till söd­ra Sverige be­höver öka ge­nom nya kraft­led­ningar. Foto: TT

Trygga el­för­sörj­ningen

Sverige står in­för en av de största ener­gi­ut­ma­ningarna på länge. El­priser skjuter i höjden i Skåne till följd av ka­pa­ci­tets­brist sam­ti­digt som elekt­ri­fi­er­ingen kommer att spela en cen­tral roll i kli­mat- och mil­jö­frå­gan i om­ställ­ningen mot ett håll­bart sam­häl­le.
Det ställer helt nya krav på el­nätet. Ska elekt­ri­fi­er­ingen verk­li­gen bli den möj­lig­gö­ra­re många hoppas på krävs att svenska hus­håll och fö­re­tag kan räkna med en trygg el­för­sörj­ning till rim­liga priser.
Sverige är indelat i fyra el­om­rå­den. Dessa har kommit till bland an­nat som en kon­se­kvens av att det råder ett över­skott av el­pro­duk­tion i norr och un­der­skott i sö­der.

Det fö­re­kommer i dags­lä­get åt­gärder för att för­bättra över­förings­ka­pa­ci­teten mel­lan nor­ra och söd­ra Sverige. Men för ar­tonde (!) gången i ord­ningen har Syd­väst­län­ken för­senats och si­tua­tionen börjar bli ohåll­bar för skå­ningarna, som får be­tala dyra el­räk­ningar till följd av tvisten mel­lan Svenska Kraftnät och GE Grid.
I söd­ra Skåne är ef­fekt­bristen så all­var­lig på grund av för­se­ningarna att en akut brist och yt­ter­li­ga­re pris­ök­ningar väntar om vi får en köld­knäpp i den kallaste delen av vin­tern.

Eon bjöd i de­cem­ber in till ett kris­mö­te om den stundande el­bristen. Be­sked som för­medlades var att större bo­stads­pro­jekt ris­kerar att be­höva strykas och att många av de kli­mat­sats­ningar som pla­neras i Skåne inte är för­en­liga med en ökande brist på elekt­ri­ci­tet.
Det är dystra be­sked som ty­värr är lo­giska. Med ka­pa­ci­tets­brist är det inte kons­tigt att nya sats­ningar och an­slut­ningar får stå till­ba­ka. .

El­nätet är en sam­hälls­vik­tig in­fra­struk­tur som är av­gö­ran­de för fler jobb, för in­du­strins kon­kur­rens­kraft så­väl som för sam­häl­let i sin hel­het. Att fö­re­tag nekas an­slut­ningar till el­nätet, att bygg­na­tioner stoppas och att kli­mat­sats­ningar inte kan ge­nom­föras skadar Sve­ri­ges kon­kur­rens­kraft.
Sam­ti­digt ris­kerar ka­pa­ci­tets­bristen att få di­rekta kon­se­kvenser för med­bor­ga­re i form av kraf­tigt höjda av­gifter. Re­dan i dag har söd­ra Sverige och Skåne ett högre el­pris än öv­riga landet.
Ka­pa­ci­tets­frå­gan måste adres­seras och be­red­skapen för fram­ti­da brister stärkas. För att klara de fram­ti­da ut­ma­ningarna be­höver vi an­vända oss mer av den tek­niska ut­veck­ling som har skett och som på­går på detta om­rå­de så­som smarta el­nät, användarflexibilitet, lag­ring och bat­te­rier samt AI. Andra grund­läg­gan­de delar som rim­liga hand­lägg­nings­tider av till­stånd för ut­bygg­nad av näten måste ock­så fun­gera.

Vi skå­ningar måste kun­na lita på en trygg el­för­sörj­ning som gör vår var­dag både sä­ker och be­kväm och det måste ske till skä­liga priser. En stor del av an­svaret vilar nu på rege­ringens axlar att se till att vi skapar en lång­sik­tigt håll­bar sit­u­a­tion, sam­ti­digt som de akuta pro­blemen i Skåne åt­gärdas.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...