Utdelningen av Jerringpriset på Idrotssgalan är det yttersta tecknet på den gemenskapen som idrotten skapa. Foto: TT

Idrottsrörelsen en del av svenska modellen

Här­om­da­gen fylldes Globen med någ­ra av våra ab­so­lut största id­rotts­stjär­nor, le­da­re och fram­ti­da id­rotts­hjäl­tar och för första gången hade även jag för­månen att få be­söka Idrottsgalan. En fan­tas­tisk kväll på många sätt och med vär­diga vin­na­re.
Men det som kom att fastna mest ef­ter kvällen på ga­lan är var­ken pris­ut­de­la­rnas pre­sen­ta­tioner, vin­na­rna el­ler deras tack­tal. Käns­lan som finns kvar idag är ge­men­skapen som id­rotten skapar och hur be­ro­en­de den är av levande id­rotts­rö­rel­se. En id­rotts­rö­rel­se som måste finnas i hela landet för att ge män­ni­skor rätten till ett ak­tivt idrot­tan­de ge­nom hela livet. En id­rotts­rö­rel­se som bara kan leva om vi po­li­ti­ker ger dem för­ut­sätt­ningarna att verka.

Vi so­ci­al­de­mo­krater har ett stort in­tres­se för id­rotten och id­rotts­rö­rel­sen. Vi har per­soner på alla ni­våer; i rege­ringen, i riks­dagen, i våra re­gi­oner och kom­muner med ge­nu­in id­rotts­in­tres­se. Per­soner som är ak­ti­va i id­rotts­fö­re­ningar, som sitter i sty­rel­ser, som jobbar som le­da­re, är ut­ö­va­re, som lägger mo­tioner och som driver tyd­lig po­li­tik för ett starkare Idrottssverige.
Att vi inte har en so­ci­al­de­mo­kra­tisk min­i­ster som har an­svar för frå­gorna in­ne­bär inte att vi som par­ti lägger oss platt in­för id­rottens stora ut­ma­ningar.

Id­rotten är en bro­byg­ga­re och ett so­ci­alt kitt efter­som det skapar ge­men­skap mel­lan män­ni­skor som an­nars inte skulle träffat varandra.
Id­rotten är en eko­no­misk mo­tor efter­som det skapar ar­be­ten och eko­no­misk till­växt.
Id­rotten skapar bättre folk­häl­sa. Id­rotten skapar po­si­tiva ef­fekter för sam­häl­let och id­rottens sam­hälls­nyt­ta har blivit ett cen­tralt be­grepp för både id­rotts­rö­rel­sen och oss po­li­ti­ker.

Id­rotten ger ock­så en de­mo­kra­tisk skol­ning efter­som många tar sina första ledar- el­ler sty­rel­se­upp­drag inom just id­rotten. Fram­för allt är id­rotten en gläd­je­spri­da­re som skapar oer­hört myc­ket nöje och väl­be­fin­nan­de, både för ut­ö­va­re och åskå­da­re.
För oss so­ci­al­de­mo­krater är en fri och själv­stän­dig id­rotts­rö­rel­se en vik­tig del av den svenska mo­dellen. Folk­rö­rel­ser med många ak­ti­va med­lemmar en stor till­gång, både i dag och i fram­tiden.

Ar­be­tet som sker i klubbar och fö­re­ningar bygger på sam­hö­rig­het, an­svar och ge­men­skap. I det ar­be­tet lär sig med­lemmarna om fö­re­nings­kun­skap och hur de­mo­kra­ti fun­gerar.
För barn och unga är id­rottens de­mo­kra­tiska fost­ran särskilt be­ty­del­se­full efter­som det är ett sätt att ti­digt lära sig hur de­mo­kra­tins grund­läg­gan­de spel­re­gler fun­gerar.
Statens lik­som kom­munernas roll är att se till att id­rotts­rö­rel­sen har goda vill­kor och möj­lig­het att be­driva sin verk­sam­het samt kun­na er­bjuda id­rott åt alla.
Där­för be­hövs en mer öp­pen och djup dia­log mel­lan rege­ringen, riks­dagen, kom­munerna och id­rotts­rö­rel­sen om hur vi till­sam­mans ska ta om hand dagens och fram­tidens ut­ma­ningar.
För att vi ska ha en stark id­rotts­rö­rel­se med stor var­i­a­tion måste det finnas gott om lo­kaler där man kan träna och tävla. På många håll i Sverige, fram­för allt i de större städerna, är det stor brist på id­rotts­lo­kaler, hallar och an­lägg­ningar. På andra håll i landet kan det handla om att det be­hövs om­fat­tan­de re­no­ver­ings­ar­be­te.

Bristen på möj­lig­het till idrot­tan­de leder inte bara till ohäl­sa, det ökar ock­så risken för att unga ska hamna snett i livet. Detta kommer bli en av de största frå­gorna un­der den­na man­dat­pe­ri­od för oss id­rotts­po­li­ti­ker.
Jag är med­ve­ten om att det finns ett både in­ternt och ex­ternt jobb som väntar, där jag måste få upp id­rotts­frå­gorna högre på dag­ord­ningen för att kun­na ge­nom­föra vissa för­änd­ringar som i dag bland an­nat är hin­der för att nya hallar och an­lägg­ningar kommer till. Vi be­höver kan­ske se över Bo­ver­kets roll, där de kan­ske bör få upp­draget att både vara bidragsfördelande och kun­skaps­nav för att få till nya, moderna an­lägg­ningar.

Ut­ö­ver detta måste vi ock­så fun­dera på en över­syn av plan och bygg­lagen, så att inte möj­lig­heten till ett ak­tivt liv el­ler or­ga­ni­se­rad id­rott för­svinner när nya bo­stads­om­rå­den pla­neras.
Vi so­ci­al­de­mo­krater tror på en levande id­rotts­rö­rel­se, i hela landet. En själv­stän­dig och fri id­rotts­rö­rel­se som ger män­ni­skor chansen till att ak­tivt liv, hela livet. Där id­rotten inte bara är en del av sam­häl­let utan ock­så är med och formar det.
Id­rotten är en fan­tas­tisk sam­häl­ls­kraft och den svenska id­rotts­mo­dellen är en fram­gångs­sa­ga.
Det be­tyder inte att det inte finns delar som kan bli ännu bättre. Vi So­ci­al­de­mo­krater kommer all­tid värna ett starkt Idrottssverige, och jag kommer göra mitt yt­ter­sta för att hålla liv i frå­gorna.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...