Strejk riktad mot an­nat fack­för­bund

I går mor­se stannade verk­sam­heten i 15 hamnar, bland andra Malmö och Helsingborg, åt­min­sto­ne del­vis. Hamn­ar­be­tar­för­bun­det hade tagit ut sina med­lemmar i strejk, och ar­bets­gi­va­ren Sveriges Hamnar hade svarat med en lock­out mot sam­ma grupp.
Det är inte första gången Hamn­ar­be­tar­för­bun­det strejkar. I all­män­het har det, lik­som nu, handlat om rätten att tec­ken eget kol­lek­tiv­av­tal. Ar­bets­gi­va­rna har ju se­dan ti­digare ett kol­lek­tiv­av­tal med Transportarbetareförbundet, där ock­så många hamn­ar­be­ta­re är med­lemmar, och Transport vägrar ac­cep­tera två av­tal för sam­ma ar­bets­platser.
In­för går­dagen hade med­la­rna fö­re­slagit – och ar­bets­gi­va­ren ac­cep­terat – ett eget av­tal för Hamn­ar­be­ta­rna men med vissa be­gräns­ningar. Lo­kala av­tal, som skulle kun­na be­tyda bättre vill­kor för deras med­lemmar än för andra, skulle inte få tecknas. Då vägrade hamn­ar­be­ta­rna att god­ta medlar­budet. Allt el­ler inget gäller näs­tan all­tid för för­bun­det.
Allt­så gick strejken igång, till men för alla fö­re­tag som är be­ro­en­de av att få in sina va­ror i landet.
Hamn­arbetar­för­bundets långa kon­flikt­hi­sto­ria har lett till ett särskilt lag­för­slag som ska för­bjuda den här typen av kon­flikter om vem som får teckna av­tal. När Sverige nu har fått en ny rege­ring lär det snart läggas fram. Där­för tog Hamn­ar­be­ta­rna nu sis­ta chansen att strejka, i prak­tiken mot kol­le­gorna i Transport.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Webbkryss