De berörda anser att LSS-utredningen bör kastas i papperskorgen. Foto: TT

Barn måste ha rätt till as­si­stans

LSS-ut­red­ningen är pre­sen­terad och för­sla­gen när det gäller per­son­lig as­si­stans är pre­cis så usla som vi be­farade. Barn un­der 16 år ska inte läng­re ha rätt till per­son­lig as­si­stans. För­sla­get är för­ödan­de för våra med­lemmar.
Ut­re­da­ren Gu­nil­la Malm­borg fö­re­slår att en ny in­sats som riktar sig till barn ska in­föras. In­satsen kallas ”per­son­ligt stöd för barn” men vad som kommer att ingå där är väl­digt otyd­ligt. An­svaret för in­satsen ska läggas på kom­munerna. Detta är ett myc­ket far­ligt för­slag.

Det är väl­digt svårt att få as­si­stans be­viljad idag, särskilt om man är ett barn. För­säk­rings­kas­sans be­döm­ningar är så snäva att näs­tan ingen lyckas ta sig ige­nom.
Men att lägga över an­svaret på kom­munerna gör si­tua­tionen ännu myc­ket vär­re. De får inga di­rek­tiv om hur in­satsen ska se ut, vad den ska in­ne­hålla och hel­ler ingen fi­nan­sie­ring.
Vi kommer att få se 290 olika tolk­ningar av vad barnen kan få för stöd. I vissa kom­muner finns det både pengar och am­bi­tioner att fatta ge­ne­rösa be­slut, i andra finns inget av detta.
Be­ro­en­de på vil­ken kom­mun man bor i kan fa­miljerna kun­na få ett full­gott stöd, i andra kommer an­talet platser på barn­bo­en­den att ex­plo­dera när för­äl­drar inte läng­re orkar.

Att vara för­äl­der till ett barn med om­fat­tan­de funk­tions­ned­sätt­ningar är tufft, men om man inte får nå­gon hjälp alls, ald­rig får sova och inte kan sköta ett jobb, än mind­re räcka till för sys­konen, då tar man slut. För­sla­get om slopad as­si­stans för barn un­der 16 år in­ne­bär ett nytt dråp­slag för re­dan hårt prövade för­äl­drar.

Men är det bra i dag? Nej, många fa­miljer lever re­dan i dag med nä­san nätt och jämt ovan­för vat­ten­y­tan. Barn som be­höver få sin mat via en knapp på ma­gen el­ler barn som be­höver hjälp med sin and­ning får inte räkna detta som grund­läg­gan­de be­hov när de an­söker om per­son­lig as­si­stans.
Den­na hu­vud­lösa tolk­ning av För­säk­rings­kas­san har lett till en ka­ta­stro­fal sit­u­a­tion i många fa­miljer.
Det är riks­dagens an­svar att nu ju­stera den van­sin­niga tolk­ningen av LSS. Men det LSS-ut­red­ningen gör är inte att lösa någ­ra av dagens pro­blem, den skapar bara nya.

RBU kräver:
• Barn med funk­tions­ned­sätt­ning måste få be­hålla rätten till per­son­lig as­si­stans.
• Fa­miljerna måste få det stöd de be­höver och har rätt till. Att tvingas lämna bort sitt barn till ett barn­boende är inte rim­ligt i ett väl­färds­land.
• Att an­das, att äta oav­sett hur man äter och att få kläder på kroppen är nöd­vän­digt och måste kun­na ge rätt till as­si­stans.
• För­säk­rings­kas­san måste få tyd­liga or­der att sluta bryta mot lagar och dom­slut.
LSS-ut­red­ningen hör inte hem­ma nå­gon an­nan­stans än i pap­pers­korgen!

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

  • Nej (62%, 261 Röster)
  • Ja (38%, 160 Röster)

Antal röster: 421

Loading ... Loading ...