I dag hoppas Stefan Löfven kunna meddela talmannen att han säkrat stöd för en ny regering. Foto: TT

Kritiken är inte saklig

I dag kommer be­sked om Ste­fan Löfven blir god­känd som stats­mi­nis­ter på fre­dag. San­no­likt lyckas han blidka Jonas Sjö­stedt så att V-le­da­möterna lägger ned sina röster.
Kri­tiken mot upp­gö­rel­sen mel­lan de S, C, L och MP har dock varit hårdast från hö­ger. Mo­de­raterna håller nu på att bränna alla al­li­ans­broar som finns kvar. Bland an­nat kallar par­tiets vice ord­fö­ran­de Eli­sa­beth Svan­tes­son upp­gö­rel­sen för ”ja­nu­a­ri­blås­ningen”.
Från mer obe­ro­en­de håll kommer andra be­döm­ningar.
En risk med många par­tier i en spre­tig ko­a­li­tion är att olika par­tiernas pri­ori­te­ringar sam­man­ta­get hotar stats­fi­nanserna. Men de far­hå­gor som luftats av mot­stån­da­re till upp­gö­rel­sen delas inte av an­sedda eko­nomer.
Ekonomiprofessorn Har­ry Flam, ord­fö­ran­de i Fi­nans­po­li­tiska rådet, ”ser inga stora oros­moln på ho­ri­sonten på grund av det här pro­grammet”. Tvärt­om kan han se för­delar med en nå­got mer ex­pan­siv fi­nans­po­li­tik nästa år om kon­junk­turen vänder ned­åt.
En an­nan kritikgrund har varit att många punkter – hela 33 av 73 – hän­visar till kommande ut­red­ningar.
Men, som många för­valt­nings­ex­perter påpekat, det krävs ett or­dent­ligt be­red­nings­ar­be­te som nor­malt görs i ut­red­ningar när stora sy­stem­för­änd­ringar ska göras.
Dess­utom är i stort sett var­je ut­red­ning tids­satt för både till­sätt­ning och när för­slag ska lämnas till riks­dagen. I stort sett alla över­ens­komna re­form­er ska vara ge­nom­förda inom man­dat­pe­ri­oden, en­ligt upp­gö­rel­sen. Dess­utom för­klaras att C och L, som inte är med i rege­ringen, ska vara med i pro­cessen när både ut­red­nings­di­rek­tiv, pro­po­si­tioner, för­ord­nings­änd­ringar och re­gler­ings­brev skrivs. Det ger ett be­ty­dan­de in­fly­tan­de över den pro­cess som rege­ringen nor­malt han­terar själv.
Visst kräver den om­fat­tan­de upp­gö­rel­sen en nog­grann upp­följ­ning, inte minst av C och L, så att det som avtalats ock­så blir verk­lig­het. Men som do­ku­mentet är for­mu­lerat finns alla för­ut­sätt­ningar för att det ska bli så.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Webbkryss