Bättre al­ter­na­tiv finns än flyg­skatten

Flyg­skatten som in­fördes 1 ap­ril för­ra året har haft mar­gi­nell ef­fekt. Fly­gan­det minskade inte. Både SAS och Norwegian slog pas­sa­ge­rar­re­kord.
Det var fram­för allt flyg­ningarna utom­lands som ökade. Inrikesflygandet minskade nå­got. Om flyg­skatten haft nå­gon be­ty­del­se är osä­kert.
Där­för är det bra att överenskommelsen mel­lan S, C, L och MP in­ne­håller en punkt som handlar om att minska flygets kli­mat­på­ver­kan. Ett vik­tigt mål är att det in­ter­na­tio­nella av­tal från 1950-talet som stoppar be­skatt­ning av flyg­bräns­le kan om­för­handlas.
I Sverige ska in­bland­ning av för­ny­bart bräns­le i flyg­bräns­let bli ob­li­ga­to­riskt. Ge­nom eko­no­miska sti­mu­lanser, till ex­em­pel miljöstyrande start- och land­nings­av­gifter, kan styr­ningen öka.
Det kräver att mil­jö­vän­lig flyg­bräns­le­pro­duk­tion i Sverige sti­mu­leras. På den punkten måste den kommande rege­ringen göra mer än vad som utlovats i punkt­pro­grammet.
En ob­li­ga­to­risk kli­mat­de­kla­ra­tion av flyg­re­sor, som ökar med­ve­ten­heten om hur flygande på­verkar kli­matet, kan få fler att välja bort onö­digt flygande.
Att de fyra par­tierna är över­ens om att dagens flyg­skatt på bil­jetterna ska er­sättas med be­skatt­ning av flyg­bräns­let när det blir möj­ligt är po­si­tivt. Det in­ne­bär ock­så ett er­kän­nan­de av att flyg­skatten inte är miljöstyrande utan en rent fis­kal skatt.

Dagens fråga

Äger du en bil?

Loading ... Loading ...