En flyg­re­sa till Thai­land mot­svarar två års kol­di­ox­id­för­bruk­ning om svenskens för­bruk­ning ska komma ner på håll­bar nivå. Foto: TT

Ta kom­man­dot över ut­släppen

En bud­get så här i bör­jan på året är ald­rig fel.
Stats­bud­geten har fått myc­ket upp­märk­sam­het un­der hösten. Men även en små­ska­lig hus­hålls­bud­get un­der­lättar pla­ne­ringen. Vad har jag råd med, räcker in­komsterna till? Får alla i fa­miljen det de be­höver?
Det finns en an­nan typ av bud­get, som inte är lika själv­klar, näm­li­gen kol­di­ox­id­bud­geten. Här handlar det om våra ut­släpp av fos­sila växt­hus­gaser som ligger bak­om kli­mat­för­änd­ringen.
Vi har inte så stora mängder kol­di­ox­id kvar att släppa ut i at­mo­sfären om vi ska klara att be­gränsa jordens uppvär­mning till max två grader, och ännu mind­re åter­står vid max 1,5 grader.

Den bistra san­ningen är att vi måste skära ner våra ut­släpp av växt­hus­gaser med 8-10 pro­cent var­je år. Det gäller på glo­bal nivå men det gäller ock­så mig och dig.
Svensken måste komma ner på en nivå av 1,5 ton kol­di­ox­id­ut­släpp per år från nu­va­ran­de dryga tio ton i ge­nom­snitt.
Så hur ser den in­di­vi­du­ella kol­di­ox­id­bud­geten ut? Hur för­håller det sig till ex­em­pel med fly­gan­det? Unna sig en Thailandsresa så här års kan väl inte vara fel?

En flyg­se­mes­ter till Thai­land orsakar ca 2,5 ton växt­hus­gaser, så där­med har näs­tan 2 års håll­bar till­del­ning av kol­di­ox­id­bud­geten för­brukats. Det är våra barn­barns fram­tids­re­surser vi tär på.
En far som gör slut på hela lö­ningen på spel i bör­jan på må­naden och se­dan an­vänder barnens spar­peng­ar till mat, det tar vi av­stånd ifrån. Det är svårare att ta till sig att vår över­kon­sum­tion i dag minskar livs­ut­rym­met för våra ef­ter­kom­man­de.

För­ore­na­ren ska be­tala, det är en rim­lig stånd­punkt i kampen mot kli­mat­för­änd­ringen. Så en känn­bar av­gift på flyg­bil­jetten som står i pro­por­tion till ut­släppen borde vara okon­tro­ver­si­ellt.
Av­gift och Utde­lning är en idé som väcker allt­mer in­tres­se glo­balt och som in­ne­bär att alla fos­sila ut­släpp ska be­läggas med en stigande av­gift. För att få ac­cep­tans för pris­steg­ringen ska pengarna se­dan delas ut i lika delar till var­je vuxen med­bor­ga­re, så de som har en fos­sil­snål livs­stil tjänar på af­fären. Ka­na­da står just i be­grepp att in­föra Av­gift och Utde­lning.

För flygets del skulle sam­ma prin­cip kun­na til­lämpas. Det skulle bli dyrare för dem som fort­sätter med lång­flyg men sam­ti­digt ge en ex­tra be­lö­ning till dem som stannar på marken. Så väljer allt­fler tåget för att se sig om i världen.
Nu gäller det att raskt vända ner ut­släpps­kur­van! På www.klimatkontot.se är det lätt att be­räkna de egna ut­släppen.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev