LSS-ut­red­ningens för­slag oan­vänd­bart

När LSS-ut­re­da­ren i tors­dags pre­sen­terade sina för­slag var det mesta re­dan känt. Re­ak­tionerna har re­dan un­der ut­red­nings­tiden varit för­dö­man­de, del­vis på grund av di­rek­tivens krav på be­spa­ringar.
Ef­ter en opi­ni­ons­storm ändrade rege­ringen di­rek­tiven och tog bort spar­kravet. Men ut­re­da­ren har ändå sett sig tvungen att ha kost­nads­a­spekten i bak­hu­vudet för att inte fö­re­slå re­form­er som leder till kost­nads­ök­ningar.
Det har gjort att det mesta i ut­red­ningens be­tän­kan­de ifrå­ga­sätts. Det enda som är bra är att an­svaret för LSS fö­re­slås över­föras helt till staten. Det i dag delade hu­vud­man­na­skapet mel­lan kom­munerna och staten har lett till oklar­heter och svå­rig­heter för dem som har rätt till LSS. Det har ock­så gjort att För­säk­rings­kas­san ibland ”klassat ned” be­hoven un­der de 20 tim­mar som är gränsen för när staten tar över an­svaret från kommunen. Ett en­het­ligt hu­vud­man­na­skap har ef­ter­frågats av de flesta.
Där­emot är det svårt att för­stå att barn un­der 16 år ska från­tas rätten till LSS-in­satser och istäl­let hän­visas till andra in­satser av kommunen. Det kan leda till olika tillämp­ning i olika kom­muner och det kan ock­så skapa eko­no­miska pro­blem för mind­re kom­muner.
Även för­sla­get att psy­kiskt funk­tions­ned­satta ska bli av med rätten till LSS är svår­be­grip­ligt, även om det iland kan finnas skäl att hitta andra in­satser som är bättre an­passade till in­di­videns pro­blem.
Det finns delar i re­gel­verket och i För­säk­rings­kas­sans tillämp­ning av reglerna på senare tid, till följd av rege­ringens be­spar­ings­krav, som det finns an­led­ning att för­tyd­liga, där delar från ut­red­ningen kan an­vändas.
I öv­rigt är kri­tiken från främst brukar­or­ga­ni­sa­tionerna för­ödan­de. Även po­li­tiskt har kri­tiken re­dan varit hård. Ty­värr kan ut­red­nings­för­slaget en­dast i myc­ket be­gränsad form tas som un­der­lag för en re­for­me­ring av LSS, om målet att funk­tions­ned­satta ska ha ett med andra så långt möj­ligt lik­vär­digt liv.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev