An­nie Lööf har fått stort ge­nom­slag för C-po­li­ti­ken. Foto: TT

Inte stöd­hjul – mo­tor

An­nie Lööf har fått sitt par­tis stöd för att sam­ar­beta med Ste­fan Löfven un­der de kommande åren, även om dagens möte med för­tro­en­de­råd ska fatta det for­mella be­slu­tet.
Det är högst osan­no­likt att det blir nå­got an­nat be­sked i dag, fram­för allt för att upp­gö­rel­sen präglas av cen­ter­po­li­tik på de flesta av det 16 si­dor långa do­ku­mentet.
Visst har Li­be­ralernas par­ti­le­da­re Jan Björklund fått någ­ra kött­ben för att få med sig sitt par­ti på upp­gö­rel­sen. Språk­krav för med­bor­gar­skap och stopp för nya kon­fes­sio­nella fri­sko­lor hör inte till Cen­terns fa­vo­rit­frå­gor, vilket hon ock­så mar­ke­rade på press­kon­fe­rensen. MP får be­hålla flyg­skatten och är i öv­rigt nöjda med att få vara kvar som re­ger­ings­par­ti.
Men S har backat på många av­gö­ran­de punkter. Det gäller bo­stads­po­li­tiken som nu ska li­be­ra­li­seras. Det gäller inte minst ar­bets­mark­nads­po­li­tiken, där Löfven lär få hård kri­tik från LO för att släppa fram fö­re­tag utan kol­lek­tiv­av­tal som mot­ta­ga­re av per­soner i etab­le­rings­jobb och nystartsjobb och för löf­tena om att för­ändra ar­bets­rätten med utökade un­dan­tag från tur­ord­nings­re­glerna.
Lika vik­tigt är att upp­gö­rel­sen in­ne­håller en lång lista på re­form­er för att ge lands­bygden ut­veck­lings­möj­lig­heter, Där utlovas re­for­merad strand­skydds­lag­stift­ning, stärkt kon­kur­rens­kraft för jord­bruket och värnande av den pri­vata ägan­de­rätten till skogen. Även på mil­jö­om­rå­det finns ra­di­kala för­slag som den ti­digare rege­ringen inte orkat ge­nom­föra.
Kri­tik kommer själv­klart från andra par­tier. Längst i in­vek­tiv går Sara Skyt­te­dal (KD) som kallar C-led­ningen för ”Quis­lingar”. KD verkar göra allt för att likna SD.
I opinionsmätningarna kan den hör typen av an­grepp kort­sik­tigt ge av­tryck, men lång­sik­tigt är den här upp­gö­rel­sen helt rätt. Den ger mer cen­ter­po­li­tik än nå­got an­nat al­ter­na­tiv kun­de gett med höstens val­re­sul­tat.
Med det här blir An­nie Lööf inte nå­got stöd­hjul för Löfven utan en mo­tor bak­om rege­ringen.

Dagens fråga

Såg du VM-matchen Sverige mot Kanada?

Loading ... Loading ...