Regionrådet Birte Sandberg (C) fick med sig regionstyrelsen på en protestskrivelse. Arkivbild: Jari Markkanen

Stoppa vanadiumjakten

Både adel, präster, bor­ga­re och bön­der mot­sätter sig den pla­nerade pro­spek­te­ringen ef­ter vanadium i syd­öst­ra Skåne. Greve Carl Piper, ab­be­dis­san Moder Chris­ta vid klos­tret Ma­ria­vall, Anita Ull­man, ord­fö­ran­de för pro­test­gruppen VetoNu med drygt 200 med­lemmar och bon­den Sand­ra Lindström, re­pre­sen­tant för de sex mark­ä­ga­re som skulle bli di­rekt på­ver­kade av pro­spek­te­ringens första ske­de, står enade mot bo­laget Skandivanadiums an­sö­kan om pro­spek­te­rings­till­stånd.
Kom­munerna Sim­ris­hamn och Tomellilla har både över­klagat Scandivanadiums pro­spek­te­rings­till­stånd, som ock­så be­viljats i Es­löv, Hör­by och Ystad.
Ock­så Re­gi­on Skåne har tagit ställ­ning mot planerna. För jul be­slutade re­gi­on­sty­rel­sen på ini­tia­tiv från Cen­ter­par­ti­ets re­gi­on­råd Bir­te Sandberg, att skriva till rege­ringen med en be­gä­ran att hän­syn ska tas till både mark­ä­ga­rnas rät­tig­heter och andra när­ingars, inte minst tu­rismen, be­ro­en­de av orörd na­tur.
Den svenska lag­stift­ningen bygger se­dan 1600-talet på att den som vill har rätt att söka ef­ter mi­ne­raler i stort sett utan be­gräns­ningar var som helst i landet. Nu vill re­gi­on­sty­rel­sen, lik­som alla de som pro­te­sterar mot de nu ak­tu­ella planerna, att lag­stift­ningen ska ändras. Så­väl de när­ingar som re­dan är ak­ti­va som na­turens vär­de måste vägas in i be­slu­tet re­dan när pro­spek­te­ring är ak­tu­ell, inte först om det blir ak­tu­ellt att starta gruv­bryt­ning. Även pro­spek­te­ring på­verkar na­turen.
Vanadium är en vik­tig me­tall för bat­te­ri­till­verk­ning, som blir allt mer in­tres­sant i takt med att el­bilarna blir fler. Det ut­vinns ur alun­skif­fer, som ofta är uran­hal­tig. Där­för är så­väl ut­vin­ningen som om­hän­der­ta­gan­det av gruvav­fal­let förenat mer risker.
Det gör pro­spek­te­ringen än mer kon­tro­ver­si­ell. Nästa rege­ring måste se till att min­er­al­lagen ändras, så att en hel­hets­syn införs där min­er­al­be­hovet vägs mot andra in­tres­sen. Ös­ter­len är ingen lämp­lig gruv­mil­jö – vilket visades re­dan 1971 i filmen Äp­pel­kri­get.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev