Den 45 me­ter höga at­trak­tionen Fatamorgana. Foto: Ti­vo­li
Den gam­la klas­si­kern Odinexpressen. Foto: Ti­vo­li

Ti­vo­li satsar 100 mil­joner på 2019

Köpenhamn 2019 blir ett år med his­to­riskt mån­ga ny­heter på Ti­vo­li. Nya at­trak­tioner kommer till och gam­la förnyas. Den danska nö­jes­parken vill hålla takt med ut­veck­lingen.

De senaste fem åren har Ti­vo­li in­ve­sterat 200 mil­joner på att ut­veckla den danska nö­jes­parken. I år satsar de 100 mil­joner på nya at­trak­tioner som ska ha pre­mi­är löpande un­der 2019.
För­hopp­ningarna är att at­tra­hera fler be­sö­ka­re, både danskar så­väl som ut­länds­ka tu­rister. För­ra året blev Ti­vo­lis Dæmonen den första berg- och dal­ba­nan i Skandinavien där pas­sa­ge­ra­rna kun­de välja vir­tu­al rea­li­ty (VR) i sam­band med åk­turen.
– Det är vik­tigt att ligga i fram­kant med ut­veck­lingen och leva upp till gästernas för­vänt­ningar. Vi vill ge dem unika upp­le­vel­ser sam­ti­digt som vi håller kvar vid gam­la tra­di­tioner, säger Ti­vo­lis fi­nans­di­rek­tör An­dre­as Morthorst,
Först ut un­der pre­mi­är­året är den nya Ka­ra­vanen. Den 4 ap­ril ska barnens fa­vo­rit öppna igen i ny tapp­ning. Den ska bli läng­re och göras om i ori­en­ta­lisk stil.
Fatamorgana, en at­trak­tion med ett 45 me­ter högt torn, ska stå fär­dig i maj för en ännu vildare upp­le­vel­se än ti­digare. Med en ver­ti­kal tilt-funk­tion bjuds den som vågar på 2,5 G-kraft.
I juni ska ra­dio­bilarna få ny de­sign á la Charles­ton och ”det glada 20-talet”, med större ut­rym­me i parken. Has­tig­heten på bilarna skruvas upp och an­tennerna skrotas men an­nars är kon­ceptet det sam­ma – det gäller att köra på så mån­ga bilar som möj­ligt men und­vika att själv bli på­körd.
Ut­ö­ver detta kommer även ny­heter för de all­ra minsta: Det mun­tre Hjör­ne ska få ett rymd­tema och lek­om­rå­det Rasmus Klumps ver­den kommer att få en ny vat­ten­at­trak­tion: Vandpjaskeri.
Lag­om fram till jul 2019 pre­sen­teras den all­ra sis­ta ka­ra­mellen för året. Den gam­la klas­si­kern Odinexpressen ska er­sättas av Mælkevejen, en berg- och dal­ba­na i högt tem­po bland rymdens pla­neter och ga­laxer. Med hjälp av ny tek­no­lo­gi ska den dess­utom ge ifrån sig mind­re ljud.
Jacob Helenius, de­sign­chef på Ti­vo­li, säger att 2019 kommer bli ett år med his­to­riskt mån­ga at­trak­tions­ny­heter på Ti­vo­li och menar att de vill bjuda sina be­sö­ka­re på en världs­u­nik upp­le­vel­se.

Dagens fråga

Såg du VM-matchen Sverige mot Kanada?

Loading ... Loading ...