Kärnkraften är långt ifrån koldioxidfri om man gör en livscykelanalys. Foto: TT

Fos­sil­fritt lu­ren­dre­je­ri

År 2010 för­bjöd Kon­su­ment­ver­ket Eon att i an­nonser an­vända på­stå­en­det ”kol­di­ox­id­fri kärn­kraft”. Mo­ti­ve­ring: kärn­kraft­verken är inte kol­di­ox­id­fria. De an­vänder vis­ser­li­gen inte fos­sila bräns­len vid själva el­fram­ställ­ningen, men sett ur ett livs­cy­kel­per­spek­tiv ger de ifrån sig bort­emot en tred­je­del så myc­ket kol­di­ox­id per kWh som vad kol­kraft­verken gör.

Dessa upp­gifter pub­li­cerades re­dan 2009 av Stan­ford­uni­ver­si­te­tet i Ka­li­for­ni­en, ba­serat på en ana­lys av över hund­ra livs­cy­kel­ana­lyser.
Kol­di­ox­id­ut­släpp (g/kWh) för olika ener­gi­slag:
Vind 5
Vat­ten (små­ska­lig) 20
Sol, dagens tek­nik 20
Våg 52
Vat­ten (stor­ska­lig) 60
Kärn­kraft 124
Kol, med CCS 439

Hur skulle då kärn­krafts­iv­ra­rna kun­na ar­gu­men­tera för sin på­stådda kli­mat”ne­ut­ra­li­tet”? Jo, ge­nom att börja slå blå dunster i ögonen på oss och an­vända sig av be­teck­ningen fos­sil­fritt i stället för kol­di­ox­id­fritt.
Med den un­der­för­stod de att ”fos­sil­fritt” bara skulle re­fe­rera till själva el­fram­ställ­ningen, inte till allt som krävdes för upp­bygg­nad, drift, un­der­håll och ned­mon­te­ring.

Uran­gru­vorna och uran­an­rik­ningen orsakar ex­em­pel­vis myc­ket stora kol­di­ox­id­ut­släpp i bl a USA, Ka­na­da, Na­mi­bia, Au­stra­li­en och Ka­zak­stan. De och andra kring­verk­sam­heter är var­ken fos­sil­fria el­ler kol­di­ox­id­fria.
Som fram­går av ta­bellen är inte hel­ler den för­ny­bara ener­gin kli­mat­ne­u­tral. Men var­ken vind, sol, våg el­ler vat­ten kommer i när­heten av kärn­kraftens mil­jö­för­stö­ran­de in­ver­kan ock­så på kli­matets om­rå­de.

Där­för: låt dig inte luras! El­pro­duk­tionernas in­ver­kan på kli­matet bör gi­vet­vis be­dömas ur ett livs­cy­kel­per­spek­tiv. I grunden är ”fos­sil­fri” och ”kol­di­ox­id­fri” sam­ma sak – det ena re­fe­rerar vis­ser­li­gen till intagssidan, det andra till ut­släppen, men de är oupp­lös­ligt förenade av na­tur­ve­ten­skapens lagar.
Där­för är det bättre att an­vända be­greppet kli­mat­snålt. En lämp­lig def­i­ni­tion av kol­di­ox­id­snål el­pro­duk­tion är ut­släpp på mind­re än 30 g CO2 per kWh.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev