Ingen be­höver ha då­ligt sam­ve­te för att ha gril­jerat en svensk jul­skin­ka. Foto: TT

Ät jul­skin­ka med gott sam­ve­te

Nu i jul­tider så fylls tid­ningarna av upp­manande in­sän­da­re från eko­ter­ro­rister, mi­li­tanta ve­ganer och djur­rätts­ak­ti­vister, som vill ge oss kött­ä­ta­re då­ligt sam­ve­te, få oss att sluta äta kött i all­män­het, och jul­skin­ka i syn­ner­het.
Nå­got som dessa verk­lig­hets­från­vända grupper helt har missat är Sverige är världs­le­dan­de inom djur­skydd, att våra lagar för att djuren ska ha det så bra som möj­ligt är de strängaste som finns.
Svenska grisar och kos­sor mår väl­digt bra och får an­ti­bio­ti­ka en­dast när de blivit sjuka, till skill­nad från i mån­ga andra länder där de matas med me­di­ciner i fö­re­byg­gan­de syf­te.

Det är ock­så så att vårt svenska vac­kra unika väl fun­gerade land­skap fak­tiskt måste ha betande djur för att be­varas. Mån­ga arter är be­ro­en­de av öppna land­skap, och att utrota in­sekter och djur är väl inte dessa ”bal­kong­bio­logers” agen­da?
Vi som bor på lands­bygden, lever och verkar i na­turen, ofta med dag­lig kon­takt med djur­liv,
för­vånas och för­fasas över denna okun­skap, dessa fan­ta­sier och lögn­ak­tiga för­ma­ningar som full­kom­ligt svämmar över från alla håll. Att vi i Sverige plågar djur, att vi kan över­leva på grön­saker, att djuren är som män­ni­skor et­ce­te­ra.

Att kli­matet på­verkas så myc­ket av kött är nog vår tids största hittepå! Vad sägs om att sluta köpa kläder som pro­du­ceras un­der både omänsk­liga och mil­jö­vid­riga former, att sluta an­vända palm­ol­ja som utrotar regn­skogar och dess djur­liv, att sluta äta så kallad ”eko­lo­gisk” mat, ofta im­por­terad från andra si­dan jord­klotet?
Dub­bel­mo­ral så det skriker om det. Vakna upp och börja tänk själv, an­vänd sunt för­nuft!

Det är bara att be­klaga att folk inte be­griper bättre. Mån­ga tror fak­tiskt på rik­tigt att det gula i ägget är en kyck­ling till ex­em­pel.
Man vet inte läng­re hur mat till­verkas, och det är rik­tigt skrämmande! Denna livs­vik­tiga kun­skap har den ur­ba­ni­serade män­ni­skan helt glömt bort. Folk i all­män­het vet inte hur man över­lever om det inte skulle finnas för­packad mat i bu­tiken.

Köp svensk mat, och strunta i all lögn­ak­tig antiköttkampanj. Ät din jul­skin­ka med gott sam­ve­te.
Själv odlade jag egen se­nap i år som se­dan kär­leks­fullt och mil­jö­vän­ligt maldes till skånsk här­lig ”eko-lo­gisk” se­nap, och som inom kort skall av­njutas med lo­kal­pro­du­ce­rad skin­ka!

Jag önskar dig en fan­tas­tisk god jul, med svenska lo­giska rå­va­ror, och ett gott nytt år!

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev