Återvunnet material kan göras tilli ett krav i kommunala upphandlingar. Foto: TT

Handla håll­bart, kom­muner!

Valet är bak­om oss, och i Skåne har ny­valda po­li­ti­ker in­lett ar­be­tet med att leda sina kom­muner un­der fyra år. Jäm­fört med lä­get ef­ter för­ra valet syns en dra­ma­tisk skill­nad: En ny med­ve­ten­het om att vi måste tackla stora hot mot vår mil­jö och vårt kli­mat – och att vi måste agera nu.
Det in­ne­bär bland an­nat att vi måste sluta tära på jordens änd­liga re­surser. Men när vi på mil­jö­fö­re­taget Ragn-Sells frågade Skånes kom­muner om de vill att deras le­ve­ran­törer an­vänder åter­vunnet ma­te­ri­al svarade bara Perstorp att de ställer nå­gon form av krav.

Så ser det ut i hela landet. Det in­ne­bär att de 300 mil­jarder kro­nor som kom­munerna lägger på of­fent­lig upp­hand­ling var­je år bi­drar till pro­blemet, inte till lös­ningen. Så kan det inte fort­sätta.
Det har väl­ja­rna för­stått för länge se­dan. 94 pro­cent vill att deras kom­muner prio­ri­terar åter­vunnet ma­te­ri­al i upp­hand­lingar, visar en mät­ning vi lät Sifo göra i som­ras. Sam­ti­digt är tre av fyra svenskar be­redda att be­tala lite mer för va­ror som är pro­du­ce­rade av åter­vunnet ma­te­ri­al, en­ligt vår senaste Si­fo­un­der­sök­ning. Kom­mun­led­ningar som vill ställa krav på sina le­ve­ran­törer har allt­så ur­starkt stöd hos sina in­vå­na­re.

Vår gransk­ning har lett till myc­ket kon­takt med kom­muner som verk­li­gen vill upp­handla mer åter­vunnet. Det visar vil­ken enorm po­ten­ti­al för håll­bar ut­veck­ling svenska kom­muner ut­gör.
Här är våra fem bästa tips till kom­muner i Skåne som vill ställa om till en håll­bar upp­hand­ling:

1. Ställ frå­gor till le­ve­ran­tören. Hur stor del åter­vunna ma­te­ri­al finns i pro­dukterna i dag? Är de de­signade för att kun­na åter­vinnas när de har tjänat ut? Ge­nom att göra klart att detta är av­gö­ran­de i era upp­hand­lingar styr ni le­ve­ran­törerna åt rätt håll och skapar en schyst spel­plan för alla som vill kon­kur­rera.

2. Sätt tyd­liga mål. Slå fast vilka mål som är vik­tigast och när ni ska nå dem. Följ upp re­gel­bun­det.

3. An­passa kraven. Olika branscher har kommit olika långt när det gäller att satsa på åter­vunna ma­te­ri­al. An­passa era krav be­ro­en­de på vem ni vänder er till.

4. Be­löna fram­gång. Lyft fram män­ni­skor vars agerande bi­drar till att ni lyckas. Till­sam­mans med ett tyd­ligt en­ga­ge­mang från kom­mun­led­ningen skapar det en in­tern stolt­het kring ar­be­tet.

5. Börja nu. Det vik­tigaste är att sätta i gång! In­led dia­logen med era le­ve­ran­törer, se­dan kan ni suc­ces­sivt skruva upp kraven. Ingen kom­mun vi har pratat med har mötts av överklaganden när de har ställt krav på åter­vunnet ma­te­ri­al.
Möj­lig­heten att för­ändra är som störst ef­ter ett val. Styrande i Skånes kom­muner har ett unikt till­fäl­le att börja an­vända in­vå­na­rnas skat­te­pengar på ett sätt som kraf­tigt sänker våra kli­mat­ut­släpp.
Vänta inte – agera nu!

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev