Det var mest en till­fäl­lig­het att det var kungs­gran som An­ders Johnsson började odla.

Jul­granar – ett klick bort

JUL Nu­för­ti­den kan man handla allt on­li­ne. Även jul­granar. Se­dan i fjol er­bjuder Österlengranar möj­lig­heten att inte be­höva åka till ett köp­cent­rum, det lo­kala torget el­ler en gran­od­ling för att välja vilket gran som ska få äran att prydas med glänsande ku­lor och glada tomtar.

Österlengranar kan man be­ställa om du bor i Skåne via hem
si­dan: https://granbutiken.online

An­ders Johnsson har sålt granar i mer än 20 år och på senare år har det blivit mer och mer. För sju år se­dan be­stämde han sig för att utöka och se­dan dess har han plan­terat 5 000 till 10 000 plan­tor per år, be­rät­tar han när jag till­sam­mans med årets första frost be­söker honom på Stocke­boda gård. Och det handlar näs­tan helt om kungs­gran. Det be­stämde han sig för gans­ka om­gå­en­de.
– Det var egent­li­gen en ren till­fäl­lig­het, för­klarar han. Jag köpte och sålde gran in­nan vi började odla och då märkte jag att det fanns ett stort in­tres­se för kungs­gran. Den är mer ex­klu­siv och har ett bättre slut­pris.
Sam­ti­digt tar den läng­re tid att odla fram och kräver lite mer in­ves­te­ringar.
– Det krävs till ex­em­pel ett vilt­hägn för att hålla djuren ute. De äter inte van­lig gran, men kungs­granen gillar de.
Vilket han som sagt ock­så gör, lik­som de som an­nars är al­ler­giska mot gran.
– Kungs­granen har inte sam­ma ter­pen­tin­doft som de andra granarna, vilket ock­så gör att de funkar till­sam­mans med blom­mor som an­nars dör om de står nära en gran.
Och det finns fler up­pen­bara för­delar med den.

– Den ser mer ut som en klas­sisk tre­kan­tig Kal­le Anka-gran, man sticker inte sig på den efter­som barren är mjuka och den barrar inte. Även om den vissnar trillar bara en­sta­ka barr av.
Så provade han nå­got nytt i fjol. Efter­som allt an­nat går att köpa på in­ter­net tänkte han att det även borde funka med gran, så han skapade en webb­shop.
– Det var nå­got jag hade fun­gerat på ett tag. Det går inte att ta foto på 2 000 olika granar som kö­pa­ren sen ska kolla ge­nom, så man väljer längd och sen ga­ran­terar vi kva­li­teten.
Ef­ter det le­ve­reras granen till ens dörr och i fjol var kunderna nöjda, säger han. Men det kan bli bättre.
– Det kräver en till­vänj­nings­pro­cess, men jag är över­ty­gad om att det här kan växa. I fjol be­gränsade jag mig till några stor­städer, men i år kör vi hela Skåne. Vi kom­plet­terar ock­så med an­nat som hör julen till, som be­lys­ning, ved och lite av var­je. Det är kan­ske nå­got man ock­så kan ut­veckla, med till ex­em­pel dörr­kransar och blomster­grupper.

 

Österlengranar kan man be­ställa om du bor i Skåne via hem
si­dan: https://granbutiken.online