Julsodan kommer bland annat att finnas på Kockeriet där Jim­my Brorsson numera är köksmästare.
Julsodan har en komplex smakbild där enbär och malt är tongivare.

Soda i stället för must

Juldryck Mer än 40 mil­joner li­ter. Så myc­ket jul­must kon­su­merar svenskarna var­je år en­ligt siff­ror från 2015. Det är svårt att kon­kur­rera med. Som de flesta av oss an­tag­li­gen hört klarar inte ens Coca cola av det. Det gör inte hel­ler Jim­my Brors­sons Jul­soda, men det är inte hel­ler me­ningen.

Jim­my Brorsson från Trel­le­borg har haft ett spännande år, säger han. Ef­ter att ha slutat på Fals­ter­bo golf­re­stau­rang har han sysslat med lite allt möj­ligt. Han var till ex­em­pel med i SVT:s Tim­jan, tupp & tår­ta in­nan han för några vec­kor se­dan blev köks­mäs­ta­re på Tareq Taylors Kockeriet i Malmö. Till julen 2017 tog han ock­så fram en egen jul­dryck, ba­serad på av­koket från svart ris.
– Jag stod och kokte svart ris till en poké bowl som vi ser­verade i Fals­ter­bo och när jag hällde ut av­koket in­såg jag att det fanns en spännande mus­tig­het i det och en na­tur­lig mörk färg. Det är an­nars svårt att få fram en så­dan färg utan ke­miska till­satser.
Han gjorde en si­rap och åkte till den eko­lo­giska läsk­fa­briken Sodalicious i Trel­le­borg. Tre vec­kor senare blev Jul­so­dan verk­lig­het.
– Jag hade varit där på stu­die­be­sök och de gör fan­tas­tiska, är­liga drycker utan till­satser, men de har inte nå­got att göra på vin­ter­halv­året. Då är det ingen som vill dricka jord­gub­bs- el­ler ra­bar­ber­läsk. Så från asia­tisk lax­sal­lad till jul­brygd.
Han be­skriver det som en ett hant­verks­ar­be­te för dem som bryr sig om vad de stoppar i sig.
– Vi kokar upp ma­nu­ellt och eti­ket­terar ma­nu­ellt. Det är inte myc­ket som sker med ma­skiner, och hela idén var att det skulle vara en dryck med är­liga in­gre­di­enser. Om man tittar på vad som finns i läsk och jul­must är det inte nå­gon in­gre­di­ens man blir så sugen på att få i sig egent­li­gen. Det är mån­ga e-äm­nen och kons­tiga till­satser.
Men frå­gan är för­stås vad den egent­li­gen smakar.
– Jag tycker det är ro­ligt, för alla hittar sina egna as­so­cia­tioner. En del tycker att det smakar lite jul­must, andra glögg el­ler till och med Coca cola. Jag tycker att den har en kom­plex smak med mån­ga ny­anser. Det är där­för det inte går att säga ex­akt vad den smakar, men en­bär och malten spelar stor roll. Och så river det lite i halsen av ing­e­fä­ran.

Jul­so­dan är ett sam­ar­be­te mel­lan Jim­my, Sodalicious och Hön­singe Hantwerksbryggeri, som har hjälpt till med eti­ketten, malten och råd­giv­ning. Och tvärt­emot jul­musten är det inte på nå­got sätt hem­lig.
– Allt står på flas­kan. Det ska inte vara nå­gon hem­lig­het. Vi köper av­kok som an­nars hade kastats och kryddar med jul­kryd­dor och malt. Jag för­söker inte kon­kur­rera med jul­must. Det skulle inte gå. Det här är bara ett li­tet al­ter­na­tiv.
Ett li­tet al­ter­na­tiv som växer. I fjol till­verkades och såldes 4  000 flas­kor, en­bart i Skåne. Nu utökas pro­duk­tionen.
– Jag vet inte hur myc­ket det blir, men vår dis­tri­bu­tör är Bon­dens Skaf­fe­ri, som säljer till ka­féer och re­stau­ranger i Sverige, och jag vet att den kommer att finnas i till ex­em­pel Stockholm och Skel­lef­teå. Första gången jag själv be­ställde den ute var på Villa Strand­vä­gen i Ystad. Det var gans­ka häf­tigt att få in sin egen läsk på ett sådant fint stäl­le.
Simon Lundh

Läs aktuella nummer!