Inför AT-liknande system för tandläkarutbildningen, föreslår tandläkare inom Praktikertjänst. Foto: TT

Så kan vi vässa tand­häl­san

Den svenska tand­vården är bland de bästa i världen och vuxna svenskars tand­häl­sa har blivit allt bättre. Det är en glädjande ut­veck­ling som har sin ut­gångs­punkt i en ut­bild­ning i världs­klass samt ett sta­bilt och väl­fun­ge­ran­de tand­vårds­sys­tem, där pri­vat och of­fent­lig tand­vård ar­betat sida vid sida i de­cen­ni­er.
Tand­vården är dess­utom po­pu­lär bland pa­ti­enterna. Svenskt kva­li­tets­in­dex, SKI, år­liga sam­man­ställ­ning slår år ef­ter år fast att tand­vården är den mest upp­skattade branschen i Sverige.

Trots goda re­sul­tat står tand­vården in­för stora ut­ma­ningar kommande år. En av de mest cen­trala är per­so­nal­bristen, och trycket på mån­ga mot­tag­ningar i både Skåne och öv­riga landet har ökat kraf­tigt de senaste åren. Mån­ga tand­vårds­chefer – fram­för­allt i gles­bygd – har vittnat om att de blivit tvungna att fo­ku­sera på barn- och akuttandvård.
I takt med att folk­mängden växer och en högre an­del är äld­re måste tand­vården ta hand om en mer vård­krä­van­de be­folk­ning. Det kan leda till långa vän­te­tider men ris­kerar ock­så att ur­holka tand­vårdens höga kva­li­tet samt skapa en mer ojäm­lik tand­häl­sa.

Det finns re­dan i dag re­gio­nala skill­nader i tand­häl­sa, slår So­ci­al­sty­rel­sens rap­port Tand­häl­sa 2017 fast. För att be­hålla kva­li­teten, skapa en jäm­lik tand­häl­sa och värna pa­ti­ent­sä­ker­heten krävs där­för att vi agerar nu.
En lös­ning finns om vi blickar till­ba­ka si­så­där 30 år. Mel­lan 1984 och 1996 fanns det inom tand­lä­kar­ut­bild­ningen en ett­årig AT-ut­bild­ning som av­slu­tades med ett prov. Den togs bort efter­som det rådde ar­bets­lös­het bland tand­lä­ka­re.
I dag finns AT-liknande sys­tem vid vissa tand­lä­kar­ut­bild­ningar, men de be­höver for­ma­li­seras och ut­vecklas.

Vi fö­re­slår där­för att det inom tand­lä­kar­ut­bild­ningen in­förs en ett­årig ob­li­ga­to­risk bas­tjänst­gör­ing med kli­nisk fär­dig­hets­trä­ning. Lands­tingen och re­gi­onerna bör ock­så in­föra ett sys­tem med cer­ti­fie­rade vård­ut­ö­va­re, som är både pri­vata och of­fent­liga. De ska stötta och hand­leda ny­ut­bil­dade tand­lä­ka­re el­ler tand­lä­ka­re med ex­a­men utan­för Sverige.

Tand­häl­san i Skåne är en­ligt So­ci­al­sty­rel­sens sta­ti­stik­da­ta­bas för tand­häl­sa för­hål­lan­de­vis god. För att be­vara och fort­sätta att för­bättra mun­häl­san i både Skåne och öv­riga Sverige krävs att tand­vårdens olika ak­törer tar ge­men­samt an­svar över hela landet – inte bara i de mest at­trak­tiva om­rå­dena och orterna.

Urban Englund, tand­lä­ka­re och sty­rel­se­ord­fö­ran­de, Prak­ti­ker­tjänst
Erik Strand, vd och kon­cern­chef, Prak­ti­ker­tjänst
Gun­nar Arvidsson, tand­lä­ka­re, Tand­häl­san Osby, Prak­ti­ker­tjänst
Johan Aschan, tand­lä­ka­re, Tand­vårds­gruppen, Prak­ti­ker­tjänst
Dennis Canaki, tand­lä­ka­re och spe­cia­list i or­to­don­ti, TreFyra Tand­re­gler­ing, Prak­ti­ker­tjänst
Edi­na Mahmic, tand­lä­ka­re, Prak­ti­ker­tjänst
Carl Emil Rexman, tand­lä­ka­re, Tand­vården Skepps­bron, Prak­ti­ker­tjänst

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev