Genom att utbilda medarbetare utan formell gymnasiekompetens till barnskötare säkerställs kvalitet i verksamheten samtidigt som medarbetarnas ställning på arbetsmarknaden stärks.

Fram­tiden går inte att stoppa

Arbetsmarknaden för­ändras i dag i snabb takt tack vare tek­nik­ut­veck­ling, glo­ba­li­se­ring och ökade kom­pe­tens­krav. Så mån­ga som 2,5 mil­joner jobb ris­kerar att slås ut av au­to­ma­ti­se­ring och di­gi­ta­li­se­ring de kommande 20 åren. Ännu fler kommer att ställas in­för helt nya kom­pe­tens­krav.

Vi måste alla vänja oss vid tanken på ett livs­långt lärande. Den ut­bild­ning vi skaffade i 20-årsåldern och den er­fa­ren­het vi samlat räcker inte all­tid för att hänga med i ut­veck­lingen.
Att byta kar­ri­är mitt i livet blir van­ligare och myc­ket pekar på att det kommer att fort­sätta så.

Sam­ti­digt är det re­dan nu svårt att re­kry­tera per­son­al med rätt kom­pe­tens till Skånes of­fent­liga sek­tor. För få vill ar­beta inom väl­färden och ännu fär­re har den ut­bild­ning som krävs.
Även be­folk­nings­ut­veck­lingen kommer in­ne­bära ett ökat tryck på väl­färden.

Sve­ri­ges väl­stånd är till stor del ett re­sul­tat av flera lyc­kade struk­tur­om­vand­lingar som kun­nat ge­nom­föras tack vare den svenska mo­dellen.
Ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tioner och fack­för­bund har i en unik överenskommelse lyc­kats skapa ett smörj­me­del för om­ställ­ningen, som till­go­do­ser både ar­bets­gi­va­rens be­hov av om­ställ­ning och ar­bets­ta­ga­rens vilja att kom­pe­tens­ut­vecklas el­ler byta kar­ri­är mitt i livet. Inom väl­färds­sek­torn är Om­ställ­nings­fonden detta smörj­me­del.

Hos Om­ställ­nings­fonden finns 750 mil­joner kro­nor som un­der en för­söks­pe­ri­od kan an­vändas för att kom­pe­tens­ut­veckla med­ar­be­ta­re för nya ar­bets­upp­gifter inom ex­em­pel­vis vård, om­sorg el­ler ad­mi­ni­stra­tion. På så sätt kan ar­bets­gi­va­re möta fram­ti­da re­kry­ter­ings­be­hov och sam­ti­digt mi­ni­mera risker för över­ta­lig­het.

Till ex­em­pel satsar Malmö stad på att ut­bilda med­ar­be­ta­re för att få for­mell gym­na­sie­kom­pe­tens som barn­skö­ta­re. På så sätt sä­ker­ställer de kva­li­teten i verk­sam­heten, sam­ti­digt som med­ar­be­ta­rnas pos­i­tion på arbetsmarknaden stärks.

Vi vill upp­mana alla ar­bets­gi­va­re inom Re­gi­on Skåne och i länets kom­muner att söka och an­vända de me­del som finns till­gäng­liga hos Om­ställ­nings­fonden. Ar­bets­gi­va­re och lo­kala fack bör till­sam­mans ta fram en plan för att möta väl­färdens be­hov av kom­pe­tens­ut­veck­ling.

Sam­hälls­om­vand­lingen kommer att fort­sätta och väl­färden måste hänga med. En sak vet vi – fram­tiden går inte att stoppa.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev