Genom hälsosamtal kan hälsorisker som rökning förebyggas. Foto: TT

Det be­hövs en vård­väx­ling

När Alliansen får be­stämma får den fö­re­byg­gan­de vården stryka på foten. Det blir tyd­ligt i det bud­get­för­slag för 2019-2022 som re­gi­on­full­mäk­tige be­slutar om i nästa vecka.
Alliansen slår sig för bröstet och menar att man satsar på en nära vård i världs­klass. Men Al­li­ansens sjuk­hus­sats­ningar haltar. Det man ger med ena handen, tar man med den andra när ef­fek­ti­vi­se­rings­kraven höjs från en till två pro­cent för alla för­valt­ningar. Det be­tyder i klar­språk att sjuk­vårds­per­so­nal som re­dan går på knäna ska springa ännu fortare.

Vi be­höver ett nytt syn­sätt på vården. Mil­jö­par­ti­et kallar det för vård­väx­ling. Mer fo­kus ska läggas på att fö­re­bygga ohäl­sa, ex­em­pel­vis ge­nom hälso­sam­tal. Häl­so­risker som fetma och rök­ning kan upp­märk­sammas ti­digt, li­dan­det minskar och åt­gärder kan sättas in ti­digare. Larm­rap­porter talar om att var­an­nan svensk har far­ligt då­lig kon­di­tion.
Att i det lä­get dra in på folk­häl­san, som Alliansen gör i sin bud­get, är både häp­nads­väc­kan­de och dumt. Den bästa vården är trots allt den vård som inte be­hövs. Mil­jö­par­ti­et vill att:
• Re­gi­on Skåne för­dubblar de eko­no­miska sats­ningarna på folk­häl­sa un­der 2019.
• Hälso­sam­tal er­bjuds på vård­cen­tralen i fö­re­byg­gan­de syf­te för alla som fyller 40, 50, 60 och 70 år.

Sam­ti­digt vet vi att köerna till pri­mär­vården i dag är oac­cep­ta­bla. Mil­jö­par­ti­et vill där­för att Re­gi­on Skåne ut­reder vad som krävs för att in­föra en för­stärkt re­gio­nal vård­ga­ran­ti inom pri­mär­vården.
Pa­ti­enten ska få kon­takt med vården sam­ma dag och en första me­di­cinsk be­döm­ning ska ges inom 24 tim­mar av nå­gon le­gi­ti­me­rad yr­kes­grupp på vård­cen­tralen.
Vi vill ock­så satsa 25 mil­joner kro­nor på att korta köerna till barn- och ung­doms­psy­kia­trin.
Det går inte att bromsa sig ur en vård­kris. Lika lite som det går att bromsa sig ur en kli­mat­kris.
Kli­matet kräver håll­bara lös­ningar. Mer av­gaser är de­fi­ni­tivt inte svaret. Till skill­nad från Alliansen tycker vi att re­gi­onen bör samlas kring sats­ningar på järn­vägen snarare än bredare mo­tor­vägar.
Re­gi­on Skåne bör riva upp be­slu­tet att verka för fler motorvägarsfiler på E6 och i stället verka för att det in­ve­steras mer i skånska järn­vägs­spår.

Kul­tur och de­mo­kra­ti är hel­ler inga vik­tiga frå­gor för Alliansen. Man fö­re­slår en kraf­tig ned­drag­ning på kul­turen och av­vecklar sam­ti­digt den be­red­ning som ar­betat med de­mo­kra­ti­frå­gor.
Alliansen får guld­stjär­na i sitt trixande med siff­ror vad gäller vård­sats­ningar. Men när det gäller fö­re­byg­gan­de folk­häl­so­ar­be­te, kol­lek­tiv­tra­fik, kul­tur och re­gio­nal ut­veck­ling är bilden natt­svart.
För öv­rigt an­ser Mil­jö­par­ti­et att Re­gi­on Skånes po­li­ti­ker bör frysa sina ar­vo­den. Vi be­höver alla dra vårt strå till stacken.

Dagens fråga

Tror du Göran Persson kan rädda Swedbanks rykte?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev