För­hand­lingar om Je­men kan rädda liv

Till Sverige från den je­me­ni­tis­ka hu­vud­sta­den Sanaa kom re­pre­sen­tanter för huthi­re­bel­ler­na på tis­dagen. I går av­reste fö­re­trä­da­re för den of­fi­ci­ella rege­ringen från Sau­di­ara­bi­ens hu­vud­stad Ri­yadh. I dag kan det bli en första om­gång i för­hand­lingarna.
Om det blir av (re­ser­va­tionen är be­fo­gad med tan­ke på vad som fö­re­varit) blir det första gången på två år som de båda parterna möts öga mot öga i ett för­hand­lings­rum. Senaste för­söket i Ge­nè­ve blev inte av efter­som huthi­re­bel­ler­na inte kom på grund av oro över sin sä­ker­het. Nu har de fått till­räck­liga ga­ran­tier för att åt­min­sto­ne komma. In­för för­hand­lingarna har 50 huthirebeller fått eva­kueras från hu­vud­sta­den. Dis­kus­sioner om fång­ut­väx­ling kommer att föras i Stockholm.
Kriget i Je­men är, särskilt ef­ter att Sau­di­ara­bi­en in­ledde flyg­bomb­ningar som ofta riktats mot sjuk­hus och andra ci­vila mål, den värsta hu­ma­ni­tära ka­ta­strofen nu. det är FN:s be­döm­ning. tio­tu­sen­tals barn har re­dan dött och än fler hotas av svält­döden och av sjuk­domar och bomber.
Kan för­hand­lingarna in­ne­bära att de saud­iska bomberna slutar fällas och en va­pen­vi­la in­leds skulle det be­tyda en oer­hörd lättnad för den ut­satta ci­vil­be­folk­ningen. Då skulle ock­så livs­me­del och me­di­ciner kun­na föras in i landet. I så fall skulle för­hand­lingarna i Stockholm kun­na rädda mån­ga liv. Ännu är det dock bara för­hopp­ningar.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev