WTO-re­form kan bli nyc­kel till friare han­del

G20-länderna har det senaste halv­året lagt på nya tullar och im­port­be­gräns­ningar på större an­del av han­deln än nå­gon­sin se­dan redovisningen in­leddes 2012. Det visar sta­ti­stik från Världs­han­dels­or­ga­ni­sa­tionen WTO in­för det G20-topp­mö­te som hölls i helgen i Buenos Aires i Argen­tina.
Den växande pro­tek­tio­nismen i världen var ett av de stora äm­nena på G20-mö­tet. Risken fanns för yt­ter­li­ga­re upp­trapp­ning av främst Donald Trumps kors­tåg mot multilaterala han­delsregler och mot WTO.
Men re­sul­taten blev istäl­let dels ”va­pen­vi­la” mel­lan USA och Kina, dels en överenskommelse om att WTO ska re­for­meras.
Reformkrav hade EU till­sam­mans med flera andra länder fört fram in­för WTO:s topp­mö­te nästa vecka. Att G20-länderna enats om detta, som ock­så USA krävt, kan göra dels att de pro­blem som finns i or­ga­ni­sa­tionens sätt att ar­beta kan lösas, dels att WTO kan få möj­lig­het att fun­gera även fort­sätt­nings­vis.
En vik­tig del är att ap­pel­la­tions­dom­stolen som ska lösa han­dels­tvister mel­lan­ länder kan få nya do­ma­re. Efter­som Trump bloc­kerat till­sätt­ningen av nya do­ma­re finns nu bara tre av sju i tjänst, och tre måste all­tid del­ta i be­sluts­fat­tan­det. Vik­tigt är att den över­syn av WTO som nu ska ske kan leda till att Trump god­känner att nya do­ma­re sam­ti­digt till­sätts. Det gagnar alla WTO:s 164 med­lems­länder – även USA.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev