Greta Thunberg, från skolstrejk till FN-chefen. Foto: TT

Lyssna på Gre­ta, FN

Kli­mat­kon­fe­rensen i Ka­to­wi­ce, COP24, in­vigdes på mån­dagen med FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Antonio Gu­ter­res som en av hu­vud­ta­la­rna. Men störst me­di­al upp­märk­sam­het fick kan­ske en svensk 15-år­ing, Gre­ta Thun­berg. Hon har skol­strejkat i Stockholm var­je fre­dag den sen­ate tiden och har fått en sär­skild in­bju­dan till kli­mat­kon­fe­rensen för att träffa FN-chefen.
De näs­tan 200 ländernas re­pre­sen­tanter väntas ha svårt att enas ens om sättet att mäta och re­do­visa kli­mat­ut­släppen och sina åt­gärder för att minska ut­släppen. Där­för är Gre­ta Thunbergs ak­ti­vism nå­got som verk­li­gen be­hövs i Ka­to­wi­ce för att om möj­ligt på­verka de­le­gaterna på kon­fe­rensen.
Gre­ta Thunbergs bud­skap till FN-chefen var upp­rik­tigt och bis­tert: ”Världens le­da­re upp­träder som barn”. Där­för gör de klokt i att lyssna till barns och med­bor­ga­res åsikter och inte fastna i na­tio­nell pre­sti­ge.
Vi har vetat om kli­mat­krisen i de­cen­ni­er – utan att göra till­räck­ligt åt den. Där­för är ak­ti­vister som Gre­ta Thun­berg vik­tiga för att öka trycket på be­sluts­fat­ta­rna i världens länder.
Er­känn att det är en kris av sam­ma dig­ni­tet som kärn­va­pen­kapp­rust­ningen, som var det som skapade ån­gest hos mån­ga män­ni­skor på 1980-talet. Nu är det kli­mat­krisen som ger mån­ga ån­gest.
Alla fak­ta finns. Det råder inte nå­gon oenig­het bland fors­ka­rna om att det än nöd­vän­digt att snabbt börja minska kol­di­ox­id­ut­släppen. An­vänd­ningen av kol och olja måste minska för att inom några år helt upp­höra.
2018 är kol­di­ox­id­halten i at­mo­sfären den högsta på 800 000 år. 20 av världens varmaste år har in­träffat de senaste 22 åren. 2018 blir inget un­dan­tag utan går in på fjär­de plats.
Re­dan har världens me­del­tem­pe­ra­tur stigit näs­tan en grad jäm­fört med för­in­dust­ri­ell tid. Vi är snabbt på väg mot 1,5 grader – el­ler två grader, vilket är taket i Paris­av­talet. Ska målet nås måste världens le­da­re lyssna på Gre­ta Thun­berg och andra ak­ti­vister och börja handla.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

Loading ... Loading ...