Världsaidsdagen upp­märk­sammas över hela världen, som här Kolkata i In­di­en för­ra året. Foto: TT

Ar­be­tet mot hiv/aids inte över

I dag är det Världsaidsdagen, en dag som ini­tie­rades av FN för att upp­märk­samma den glo­bala hivepedemin och of­fren den skördat.
Det är en vik­tig dag. Ar­be­tet för bättre hiv­re­spons: att fö­re­bygga över­föring och att stärka per­soner som lever med hiv är långt ifrån över.
I världen upp­skattas 37 mil­joner män­ni­skor leva med hiv en­ligt FN och i Sverige rap­por­teras cir­ka 450 fall per år en­ligt Folk­häl­so­myn­dig­he­ten. Se­dan 1981 har över 25 mil­joner män­ni­skor mist livet till följd av aids. FN upp­skattar att cir­ka 940 000 män­ni­skor i världen dog av aids­re­la­te­rade sjuk­domar un­der för­ra året.

Tack och lov finns idag broms­me­di­ciner som gör att män­ni­skor kan leva ett full­gott liv med sin kro­niska sjuk­dom. I Sverige är be­hand­lingen ef­fek­tiv och den sänker vi­rus­ni­vån till prak­tiskt taget noll. Det gör att smitt­sam­heten ock­så är väl­digt låg.
Men alla har inte till­gång till broms­me­di­ciner. I världen har i ge­nom­snitt en­dast 37 pro­cent av alla som bär på hiv till­gång till be­hand­ling.
Ar­be­tet för att UNAIDS:s mål­sätt­ning till 2020 om att 90 pro­cent av alla som lever med hiv känner till det, har till­gång till be­hand­ling och har en välinställd be­hand­ling som ger omät­bara vi­rus­ni­våer är glo­balt lång ifrån upp­fyllt.

FN:s pro­gnoser visar dock på en po­si­tiv trend. An­talet nya in­fek­tioner av hiv minskar i världen. Ar­be­tet mot hiv och aids har ef­fekt. Här spelar det pre­ven­tiva ar­be­tet stor roll.

En kon­kret åt­gärd för att ar­beta pre­ven­tivt mot hiv är att er­bjuda sprut­byte. För Cen­ter­par­ti­et är det vik­tigt att det finns sprut­ut­by­tes­pro­gram över hela landet efter­som det minskar risken för sprid­ning av både hiv och he­pa­tit C.
En an­nan är att in­for­mera om hur hiv över­förs samt hur man skyddar sig mot sex­u­ellt över­för­bara sjuk­domar. Här har ung­doms­mot­tag­ningarna en vik­tig roll.
Men det räcker inte att bara driva ar­be­tet mot hiv me­di­cinskt. Det är ock­så vik­tigt att prata om hiv.
För att öka kun­skapen för att bryta stig­ma och fel­ak­tiga fö­re­ställ­ningar om vad sjuk­domen egent­li­gen in­ne­bär. Prata för att skapa ett kli­mat där män­ni­skor vågar be­rätta att de lever med hiv utan att mötas av för­domar och okun­skap; för att bryta normen om att ingen i rummet lever med hiv.

Hiv kan i nu­lä­get inte utrotas, men det går att bromsa. Alla män­ni­skor har rätt att leva ett full­gott liv oav­sett var i världen en bor.
Ingen män­ni­ska ska be­höva känna skuld el­ler skam över att leva med hiv. För att det ska vara möj­ligt be­hövs både till­gång till be­hand­ling och kun­skap. Här fort­sätter ar­be­tet mot hiv och aids, det är långt ifrån fär­digt.

Dagens fråga

Brukar du veckohandla?

Loading ... Loading ...

Webbkryss