Stärkt cybersäkerhet i Skåne

Debatt

Att samhället står inför stora digitala förändringar råder det inget tvivel om. Tekniska framsteg är självklara förutsättningar för samhällets utveckling, men det finns även en baksida i form av ökade risker kopplade till den nya tekniken. Därför behövs en balansgång mellan teknikutveckling och samhällssäkerhet för att digitaliseringen ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt.
Parallellt med den digitala utvecklingen kan vi idag även se ett minskat förtroende för ny teknik. Läckta personuppgifter, påverkanskampanjer inför val, samt ökade cyberattacker har skapat skepsis och även frågor om de folkvalda har förmåga att hantera hoten. Orosbilden bekräftas av vår globala vd-undersökning där hela 76 procent av de medverkande oroas över teknikutvecklingens hastighet.

En ytterligare trend handlar om implementering av ny teknik. Här ser vi nu en vattendelare – fortsatt öppenhet och demokrati eller ökad kontroll. I Europa har arbetet börjat i den ena änden med skyddet av personuppgifter (GDPR) och skydd av kritisk infrastruktur (NIS-direktivet).
I andra delar av världen skapas istället högteknologiska samhällen med helt andra drivkrafter och där medborgare utsätts för massiv övervakning. Vägvalet här blir intressant för hur framtidens cyberförsvar utformas.
Så hur ska vi då förhålla oss till trenderna? Först och främst måste vi förstå att cybersäkerhet tränger in i alla delar av samhället och är en så kallad glokal fråga som kräver insatser såväl internationellt som på kommunal nivå. Därför är det viktigt att även lokala beslutsfattare här i Skåne nu lyfter blicken och tar cybersäkerhetsfrågorna på allvar. Vad behöver vi då göra för att stärka cybersäkerheten i Skåne? Vi vill här lansera några konkreta förslag.

Stärk cybermognaden i kommuner och offentliga organisationer. IT ses alltför ofta som en ren driftsfråga, men de digitala hoten måste kopplas bättre till offentliga aktörers säkerhets- och krisberedskapsplanering.
Förbättra medarbetarnas kunskap om cybersäkerhet. Ofta är det just bristande kunskap hos enskilda individer som leder till incidenter.
Skåneföretagen måste bli bättre på att se informations- och cybersäkerhet som verksamhetskritiska frågor som lyfts in i företagsledningar och styrelser och som inte isoleras till en fråga för enbart IT-avdelningen.
Skapa mer samverkan mellan företag och offentlig verksamhet i Skåne. Därför föreslår vi ett skånskt Forum för cybersäkerhet som kan bli just en sådan central knutpunkt för gemensamt säkerhetsarbete.
Se till att utbildning genomsyrar hela samhället. Fler spetsutbildningar behövs till exempel på Lunds universitet, men även initiativ från kommunerna för att lyfta in cybersäkerhet redan i grundskolorna runt om i Skåne.

Det politiska läget är fortsatt turbulent. Så också i Skåne. Konsekvensen blir att viktiga beslut skjuts på framtiden. Men tyvärr väntar inte cyberbrotten på att politiska beslut ska fattas. Oavsett politiskt styre behöver vi snarast ta krafttag för att stärka cybersäkerheten, såväl nationellt som lokalt här i Skåne. På så sätt kan vi skapa ett hållbart digitalt samhälle.

Dagens fråga

Följer du Allsvenskan?

Loading ... Loading ...