Bättre vilkor för vårdpersonalen är centralt för att kunna ge en god vård. Foto: TT

Ge vårdpersonalen bättre villkor

Vårdens med­ar­be­ta­re är livs­vik­tiga! Men de är för få sam­ti­digt som mån­ga vittnar om en ohåll­bar ar­bets­si­tu­a­tion.
Mån­ga med­ar­be­ta­re fun­derar på att lämna vården och om­sorgen. Or­sakerna till detta är både mån­ga och skiftande men all­var­lig och lång­va­rig stress i kom­bi­na­tion med otill­räck­liga möj­lig­heter till återhämtning och på­ver­kan av den egna ar­bets­si­tu­a­tionen är allt­för van­ligt fö­re­kom­man­de an­led­ningar.
För att korta vård­köerna och för att möta ut­veck­lingen med en åld­ran­de be­folk­ning med ett växande vård­be­hov måste vi få fler att söka sig till vård­yr­kena lik­som att både vilja och orka jobba kvar inom hälso- och sjuk­vården. Vi mo­de­rater har där­för pre­sen­terat en lång rad för­slag för att stärka vårdens med­ar­be­ta­re. Vi har fo­ku­serat på tre hu­vud­om­rå­den.

För det första vill vi mo­de­rater stärka vårdens med­ar­be­ta­re ge­nom bättre ar­bets­vill­kor och ar­bets­mil­jö. Kon­kret fö­re­slår vi till ex­em­pel sär­skilda löne­sats­ningar på spe­cia­list­sjuk­skö­ters­kor lik­som på an­nan er­fa­ren kom­pe­tent vård­per­so­nal som halkat ef­ter i lö­ne­ut­veck­ling.
Vi vill ge per­so­nalen ökat in­fly­tan­de över sche­ma­lägg­ning och ar­bets­tider. Här kan di­gi­tala verk­tyg vara till stor hjälp. Di­gi­ta­li­se­ringens möj­lig­heter är ock­så cen­trala för att minska den ad­mi­nist­ra­tiva bör­dan.

För det andra vill vi mo­de­rater stärka vårdens med­ar­be­ta­re ge­nom bättre ut­bild­ning och mer fort­bild­ning. Hälso- och sjuk­vården är i snabb för­änd­ring och ut­veck­ling vilket ställer ökade så­väl som för­ändrade krav på med­ar­be­ta­rna. Vi fö­re­slår där­för bland an­nat ob­li­ga­to­risk fort­bild­ning, en na­tio­nell mo­dell för be­tald vi­da­re­ut­bild­ning och en särskilt sats­ning på fler barn­mor­skor.

För det tredje vill vi mo­de­rater stärka vårdens med­ar­be­ta­re ge­nom att ut­veckla le­dar­skapet och värna mång­falden inom hälso- och sjuk­vården. Det lo­kala le­dar­skapet har stor be­ty­del­se för vårdens för­må­ga att le­ve­rera en god vård samt för att at­tra­hera och be­hålla med­ar­be­ta­re. Vi vill där­för göra riktade ut­bild­nings­in­satser lik­som se över möj­lig­heterna att in­föra en bred le­dar­skaps­ut­bild­ning för fram­tidens le­da­re inom vården.

Mo­de­raterna är det par­ti som tyd­ligast tagit strid för val­fri­heten och mång­falden inom vården. Vi är över­ty­gan­de om att mång­fald är bättre en en­fald. Både med­ar­be­ta­re och pa­ti­enter vinner på att ha möj­lig­het att välja och välja bort ar­bets­gi­va­re och vård­gi­va­re. Vi vill där­för stärka möj­lig­heterna till al­ter­na­tiva drifts­former samt utöka möj­lig­heten till val­fri­het för pa­ti­enterna ock­så inom den spe­cia­li­serade vården.
Vi mo­de­rater vill korta vård­köerna och göra svensk sjuk­vård ännu bättre. Det tror vi börjar med att stärka vårdens med­ar­be­ta­re och med en ny mo­de­rat­ledd rege­ring.
 

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss