En­sam­kom­man­de asyl­sö­kan­de ma­ni­fe­sterar för att stoppa ut­vis­ningarna till Af­ghan­i­stan. Foto: TT

Stoppa ål­ders­upp­skriv­ningarna

Fö­re­ställ dig för ett ögon­blick att som ung tvingas lämna ditt hem över en natt för att fly till ett an­nat land. Tänk på hur det skulle vara att lämna dina för­äl­drar och dina vänner och helt tvingas starta om på nytt.

Det är en så­dan verk­lig­het de en­sam­kom­man­de flic­kor som kommer till Sverige har bak­om sig. Flic­korna bär ofta på svåra trau­man från flykten och be­höver en trygg hamn att landa i och läka.
Detta är ock­så en av de rät­tig­heter som fast­ställs i barn­kon­ven­tionen som ska bli svensk lag om drygt ett år: Ett barn på flykt har rätt till skydd. I stället får mån­ga flic­kor sin ål­der be­dömd och upp­skri­ven av Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket på Mi­gra­tions­ver­kets upp­drag. Un­der detta och för­ra året har över 250 flic­kor klassats som vuxna.
Vi i bi­stånds­or­ga­ni­sa­tionen Isla­mic Re­li­ef möter mån­ga av flic­korna ge­nom den verk­sam­het vi be­driver i Sverige.

När barn be­döms vara vuxna går de miste om stora delar av det skydds­nät som finns för min­der­åriga.
Bland de flic­kor vi träffar finns de som har för­lo­rat rätten till god man, det vill säga den vuxna per­son som ska föra deras ta­lan och agera som för­myn­da­re när för­äl­dern inte finns på plats.

Flera flic­kor har ock­så med kort var­sel tvingats lämna sina fa­mil­je­hem och flytta till en an­nan del av landet, i flera fall till flyk­ting­boenden för vuxna. Ex­perter menar att det ve­ten­skap­liga stödet för me­di­cinska ål­ders­be­döm­ningar är un­der­må­ligt.
Se­dan Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket ana­ly­serat un­der­lagen har be­döm­ningarna be­gränsats. Men de flic­kor som fått ål­dern upp­skri­ven en­ligt de gam­la kri­te­ri­erna får ingen ny be­döm­ning. Mån­ga av dessa flic­kor be­sitter en stor ka­pa­ci­tet. De kan ta makten över sina egna liv om de bara får sam­ma grund­läg­gan­de rät­tig­heter som andra barn.
Vi på Isla­mic Re­li­ef för­söker bi­dra bland an­nat ge­nom att ordna mö­tes­platser för flic­korna, nå­got som det råder stor brist på.
Vi ger ock­så flic­korna råd­giv­ning som hjälper dem att klara sig i det svenska sam­häl­let. Men det krävs ock­så in­satser från sam­häl­lets sida. För det första måste de me­di­cinska ål­ders­be­döm­ningarna stoppas, och ti­digare be­slut om att skriva upp barns ål­der måste åter­kallas.
För det andra krävs det fler HVB-hem som har kom­pe­tens och re­surser att på all­var till­go­do­se flic­kornas be­hov, så att de kan få ut­bild­ning och ro att läka.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...