Ka­trin Stjern­feldt Jam­meh (S), till­trädande le­da­re för Malmö kom­mun, utmanas av per­so­nalen. Ar­kiv­bild

För­has­tad ned­skär­ning

Vi ser med stor oro på det om­fat­tan­de ned­skär­nings­pa­ket som So­ci­al­för­valt­ningen i Malmö stad pre­sen­terat. En av flera grupper som kommer att drabbas hårt, om inte po­li­ti­kerna i so­ci­al­nämnden sätter stopp, är pa­ti­enter inom LARO (lä­ke­me­dels­as­si­sterad re­ha­bi­li­te­ring för opi­at­be­ro­en­de).
Augustenborgs be­hand­lings­hem är den enda be­hand­lings­hemmet för denna pa­ti­ent­grupp i Malmö. En ned­lägg­ning skulle för­sämra pa­ti­enternas möj­lig­heter att upp­nå drog­fri­het och komma vidare i sin re­ha­bi­li­te­ring till an­svars­ta­gan­de med­bor­ga­re.

Det som för kom­munens tjäns­te­män ser ut som en be­spa­ring på ett an­tal mil­joner kro­nor kommer i själva verket bli mång­dub­belt dyrare i längden om inte miss­bru­ka­re i Malmö får en pro­fes­sio­nell vård när de be­höver det.
Från tjäns­te­männens sida på­stås att sam­ma vård kan köpas bil­ligare av pri­vata vård­gi­va­re i andra kom­muner. Mot det vill vi hävda när­hets­prin­cipen och en kon­ti­nui­tet i vård­ked­jan, två in­gre­di­enser som är vi­tala för en fun­gerande be­hand­ling. Ge­nom att pa­ti­enterna kan vara kvar i Malmö un­der sin be­hand­ling kan de fort­sätta träffa sin fa­milj, upp­rätt­hålla kon­takten med sina vård­gi­va­re och söka ar­be­te och bo­stad.

Till detta kommer den för­lust av kom­pe­tens som en ned­skär­ning av miss­bruks­vården i Malmö in­ne­bär, en för­lust av hu­man­ka­pi­tal som är svår att re­pa­rera.

Vi är för­vå­nade över att ned­lägg­ningen av Augustenborgs be­hand­lings­hem, samt 300 mil­joner kro­nor i ned­skär­ningar inom so­ci­al­tjänsten hastas ige­nom utan nå­gon of­fent­lig de­batt och utan att vi som vård­gi­va­re till en ut­satt pa­ti­ent­grupp har blivit till­frågade.

Sedat Arif (S), ord­fö­ran­de i So­ci­al­nämnden un­der för­ra man­dat­pe­ri­oden, och Ka­trin Stjern­feldt Jam­meh (S), blivande le­da­re för kommunen, måste in­gripa mot detta för­has­tade tjäns­te­manna­be­slut.

Dagens fråga

Har du varit på bio den senaste månaden?

  • Nej (87%, 563 Röster)
  • Ja (13%, 83 Röster)

Antal röster: 646

Loading ... Loading ...

Webbkryss