Ned­skräp­ning borde be­kämpas mer ak­tivt av kom­munerna, an­ser Håll Sverige Rent. Foto: TT

Stoppa skräpet i Skåne

Skräp på land blir skräp i vat­ten­drag och hav. Nu måste kom­munerna i Skåne stärka ar­be­tet mot ned­skräp­ningen och se till att av­fall inte blir till skräp. Att ar­beta fö­re­byg­gan­de sparar ock­så kom­munerna stora kost­nader för ren­håll­ning.
Allt fler äter och dricker på språng och en­gångs­för­pack­ningar blir allt van­ligare på ga­tor och torg. Kaf­fe­muggar med plast­lock, god­is­plast och ci­ga­rett­fimpar hamnar utan­för vårt in­sam­lings­sys­tem och blir till skräp.
Har vi tur städar kommunen upp skräpet, till dryga kost­nader. Har vi otur hamnar skräpet i vat­ten­drag och hav, där det kan stanna i en evig­het.

Ex­akt hur stora de di­rekta kost­naderna för ned­skräp­ningen är för kom­munerna vet vi inte. Men en­ligt våra upp­skatt­ningar kostar skräpet runt två mil­jarder kro­nor om året. Om ingen skräpade ner skulle vi med andra ord spara myc­ket pengar.
Då skulle inte hel­ler våra vat­ten­drag och hav fyllas på med ännu mer plast­skräp.

Alla kom­muner är skyl­diga att sätta upp mål och åt­gärder en­ligt Na­tur­vårds­verkets fö­re­skrifter, och för att kun­na göra det krävs kun­skaper.
Men en­ligt Håll Sverige Rents år­liga kom­mun­en­kät är det en­dast tolv kom­muner i Skåne som upp­ger att de har mål och åt­gärder. Bara sju av kom­munerna har räknat på vad ned­skräp­ningen kostar skat­te­be­ta­la­rna.
Inom EU dis­ku­teras just nu för­bud för vissa en­gångs­ar­ti­klar av plast, som till ex­em­pel sug­rör och tops. An­led­ningen är att de är de van­ligaste skräpen på våra stränder.
Håll Sverige Rent väl­komnar dessa kraft­fulla åt­gärder för att stoppa ned­skräp­ningen.
Men det skulle vara ännu bättre om dessa och alla andra ar­ti­klar och för­pack­ningar ald­rig blir till skräp.

En väg dit är att kom­munerna ar­be­tar fö­re­byg­gan­de mot ned­skräp­ningen ge­nom att mäta och sätta upp mål och ge­nom­föra re­le­vanta åt­gärder. Vi ser ock­så att de kom­muner som mäter är mer ak­ti­va med kam­panjer och pro­jekt som leder till minskad ned­skräp­ning.

Var­je höst ut­ser vi Årets Håll Sverige Rent-kom­mun. De kom­muner som toppar rank­ningen är goda ex­em­pel på att det fak­tiskt går att ar­beta fö­re­byg­gan­de.
Årets fi­na­lister i rank­ningen är Bo­rås, Gäv­le, Käv­lin­ge, Vel­linge och Ystad. Vin­na­ren koras den 20 no­vem­ber.

Den en­klaste och vik­tigaste åt­gärden mot ned­skräp­ningen är att vi slutar skräpa ner.
För att nå dit måste vi ar­beta fö­re­byg­gan­de och få män­ni­skor att upp­märk­samma pro­blemet och sam­ti­digt göra det lätt att göra rätt.
Fler kom­muner i Skåne borde ar­beta fö­re­byg­gan­de, i stället för att lägga stora sum­mor pengar på att städa upp skräpet.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss