Pågående arbeten på Södra Förstadsgatan i Malmö.

Skyfall och flera Malmöbor ger höjd va-taxa

MALMÖ Nästa år höjs va-taxan med 4,5 procent. Höjningen kommer troligen att bli densamma varje år fram till 2021.
Stora investeringar och underhåll av ledningsnätet gör att Va syd måste ta mera betalt.

I en prognos beräknar Va syd att man måste höja med totalt 15 procent fram till år 2021.
Den enda taxehöjning som är beslutad är den för nästa år. Höjningen med 4,5 procent innebär att ett hushåll i en normalstor villa med en årsförbrukning på 150 000 liter vatten får betala 183 kronor mer om året.
– Vi tar beslut om en taxehöjning för ett år i taget, berättar Stefan Åkesson som är ekonomichef på Va syd. Men enligt den prognos som gjorts krävs det motsvarande höjningar fram till år 2021.
Just nu håller stora delar av det gamla ledningsnätet på att bytas ut och förbättras, bland annat i Malmö innerstad.
Vissa delar av Södra Förstadsgatan är avstängda där det pågår renovering av dricksvattenledningar från 30-talet. Tidigare i år reparerades äldre avloppsvalltenledningar och dagvattenledningar.
Förutom att äldre ledningar måste underhållas måste nätet även byggas ut.
– När Malmö byggs ut behöver också den osyniga infrastrukturen under mark växa. Fast utmaningarna för Va syd handlar om att möta både ökande befolkning, nya lagkrav och klimatförändringar.
– Dessa påverkar nämligen dricksvattnet och avloppshanteringen. Det är dessutom komplexa utmaningar som kräver långsiktiga investeringar, fortsätter Stefan Åkesson.
Avloppsreningsverkens reningsprocesser behöver ständigt utvecklas och det krävs fler dagvattenmagasin för att kunna avlasta ledningsnätet vid skyfall.
– Sedan arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt ledningsnät. Det handlar om allt från akuta störningar till framtida planering och underhåll.
En ökad fast avgift från Sydvatten bidrar också till högre kostnader.
Va syd bildades 2008 och i förbundet ingår kommunerna Malmö, Eslöv, Burlöv och Lund. Från nästa år ingår även Lomma.
I nästa vecka väntas kommunfullmäktige i Malmö ge klartecken för ett utökat låneutrymme för att kunna klara de framtida investeringarna.
Ytterligare en framtida kostnad är byggandet av en avloppstunnel.

Dagens fråga

Är du mörkrädd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev