Snart kan­ske ja­gu­aren kan ses bara i djur­parker. Foto: TT

Agera mot utro­tning av vilda djur

Världs­na­tur­fon­den WWFs Liv­ing Planet Report visar att be­stånden av vilda rygg­rads­djur, det vill säga dägg­djur, fiskar få­glar, grod­djur och kräl­djur, har minskat med i snitt 60 pro­cent på mind­re än 50 år. Trots glo­bala av­tal som ska skydda na­turen ser vi en dra­ma­tisk ned­gång av rygg­rads­djuren i världen mel­lan 1970 och 2014.
I slutet av no­vem­ber ar­ran­gerar FN en glo­bal kon­fe­rens i Egyp­ten om bio­lo­gisk mång­fald. Den är ett till­fäl­le för WWF och andra ak­törer att upp­mana världens re­ger­ingar, fö­re­tag och be­sluts­fat­ta­re att vid­ta brådskande åt­gärder för att stoppa för­lusten av na­tur och vilda djur glo­balt. Vi har kommit till en vänd­punkt där ”busi­ness as usu­al” inte läng­re är ett al­ter­na­tiv.

Få känner till för­lusten av bio­lo­gisk mång­fald. Utro­tningen sker i det tysta. De all­ra flesta tror att minsk­ningen av vilda djur är be­tyd­lig mind­re.
Trycket på na­tur­re­surserna ökar hela tiden. Fram­för­allt be­ror det på att vi brukar allt mer mark för livs­me­dels­pro­duk­tion. Il­le­gal jakt och han­del, över­fis­ket och kli­mat­för­änd­ringarna bi­drar ock­så till att den bio­lo­giska mång­falden minskar dra­ma­tiskt.

Bio­lo­gisk mång­fald är grunden för vår ex­i­stens; den ger oss luften vi an­das, maten vi äter och vat­tnet vi dricker.
För­lusterna av vilda djur är tyd­ligast i tro­piska re­gi­oner. All­ra värst drabbat är Syd- och Mel­lan­ame­ri­ka där ned­gång­en är 89 pro­cent jäm­fört med 1970. Söt­vat­tens­po­pu­la­tionerna (som grod­djur) har minskat med hela 83 pro­cent på 44 år.

Över­be­last­ningen av ekosystemen leder till minskade fisk­be­stånd, av­skog­ning, torka, och vat­ten­brist – lik­som art­ut­rot­ning och ökad kol­di­ox­id­halt i at­mo­sfären. Att skydda mil­jön är av­gö­ran­de för vår eko­no­miska och so­ci­ala ut­veck­ling och hela vårt väl­stånd.
Vi vill att den nya rege­ringen agerar kraft­fullt för att gynna den bio­lo­giska mång­falden:
• Öka an­slagen för bio­lo­gisk mång­fald i bud­geten till 4 mil­jarder kro­nor år­li­gen för att skydda minst 20 pro­cent av re­pre­sen­ta­tiva na­tur­mil­jöer på land. Och skydda minst 30 pro­cent av de svenska havs­om­rå­dena.
• Öka sats­ningarna på na­tio­nella över­vak­nings­pro­gram så att vi får kun­skap om fler artgrupper.
• Öka Sve­ri­ges sats­ning på bio­lo­gisk mång­fald och upp­fyll Sve­ri­ges in­ter­na­tio­nella åtaganden om bio­lo­gisk mång­fald (ex­em­pel­vis för Aichi-målen i FNs kon­ven­tion om bio­lo­gisk mång­fald).

Män­ni­skans hand­lingar för­ändrar pla­neten på sätt vi inte ti­digare sett. Om vi fort­sätter så här kan kon­se­kvenserna bli ka­ta­stro­fala.
Till­sam­mans kan vi göra de åt­gärder som be­hövs för en håll­bar fram­tid där män­ni­skor lever i har­mo­ni med na­turen.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss