Fotbollen engagerar tiotusentals ungdomar men ger också jobb och annan samhällsnytta. Foto: TT

Fot­bollen ger vär­de till­ba­ka

Fot­bollens sam­hälls­nyt­ta är värd mil­jarder! Det visar den SROI-stu­die – Social Re­turn On In­vest­ment – som har gjorts på upp­drag av UEFA och som Svenska Fotbollförbundet pre­sen­terade i höst.
Fot­bollen bi­drar till sam­häl­let på många sätt men för första gången finns en stu­die som visar sam­hälls­nyt­tan i kro­nor och ören. I Skånes Fotbollförbund vär­deras sam­hälls­nyt­tan av bredd­fot­bollen till 1 934 mil­joner år­li­gen! I form av eko­no­miska, so­ci­ala och häl­so­mäs­siga ef­fekter ge­nom bland an­nat delagarutgifter, minskad brotts­lig­het, för­hindrade fall av flera livs­stils­sjuk­domar och inte minst ide­ellt ar­be­te. Svenska Fotbollförbundets sam­hälls­nyt­ta vär­deras till 23 mil­jarder kro­nor.

Svensk bredd­fot­boll bi­drar ock­så till över 9 000 ar­bets­till­fäl­len, vil­ket i Skåne ger 530 ar­bets­till­fäl­len. Det ide­ella ar­be­tet inom bredd­fot­bollen mot­svarar 550 mil­joner kro­nor i Skåne och över sex mil­jarder kro­nor i Sverige.
Det är svindlande värden. Dess­utom visar stu­dien att en in­ve­sterad kro­na i bredd­fot­boll ger tio kro­nor till­ba­ka i sam­hälls­nyt­ta. Det är allt­så en god idé att satsa på fot­boll.

Vi har alla läst de alar­merande rap­porterna om ungas psy­kiska ohäl­sa och för myc­ket stil­la­sit­tan­de. Allt fler barn och unga rap­por­terar psy­kisk ohäl­sa och barn rör på sig all­de­les för lite. En­dast 44 pro­cent av poj­karna och 22 pro­cent av flic­korna når de all­männa re­kom­men­da­tionerna om 60 mi­nuter fy­sisk ak­ti­vi­tet var­je dag.
SROI-stu­dien visar att de häl­so­mäs­siga ef­fekterna i Skånes Fotbollförbund är 1324 fär­re fall av hjärt- och kärl­sjuk­domar och 88 fär­re fall av psy­kisk ohäl­sa. Fot­bollen ger dess­utom fy­sisk ak­ti­vi­tet och rö­rel­se. Det­ta in­ne­bär att fot­boll bi­drar till att för­hindra så­väl psy­kisk ohäl­sa som stil­la­sit­tan­de och övervikt, inte minst för barn och unga.

Skånes Fotbollförbund är en del av sam­häl­let. Med fot­bollen som ut­gångs­punkt, en­ga­gerar vi oss så­väl inom den egna verk­sam­heten som i id­rotts­rö­rel­sen och sam­häl­let i öv­rigt. I våra 330 fot­bolls­fö­re­ningar i Skåne be­driver vi sam­hälls­nyt­ta var­je dag och bi­drar till ett mer in­klu­derande sam­häl­le som bygger på alla män­ni­skors lika vär­de. I våra fot­bolls­fö­re­ningar skapar vi del­ak­tig­het och för­ut­sätt­ningar att vara fy­siskt ak­ti­va och ar­be­tar med jäm­ställd­het, de­mo­kra­ti och in­teg­ra­ti­on.

Med det sagt är inte fot­bollen utan ut­ma­ningar. Vi vill bli fler som spelar fot­boll läng­re. Vi vill att fler tjejer ska hitta och trivas i vår id­rott. Vi vill att våra fö­re­ningar ska få till­räck­liga re­surser för att be­driva bra verk­sam­het. Vi vill att det ska finnas till­räck­ligt många fot­bolls­planer för att alla som vill ska kun­na spela fot­boll hela året.
Det är ut­ma­ningar vi an­tar och med ak­tu­ella be­vis som visar på fot­bollens 23 mil­jarder i sam­hälls­nyt­ta, känner vi oss tryggt för­vissade om att Svensk Fotboll är och kommer vara en vik­tig spe­la­re i det fram­ti­da sam­hälls­byg­get.

Dagens fråga

Vad har du för julgran?

Visa resultat

Loading ... Loading ...