Jobbmässan TODU på Malmömässan 2018.
Jobbmässan TODU på Malmömässan 2018.
Jobbmässan TODU på Malmömässan 2018.
Jobbmässan TODU på Malmömässan 2018.

120 utställare och 12 000 besökare

Malmö – Ja­men, jag tror kan­ske det hade kun­nat vara nå­got för mig.
Meshmel har just tagit av sig den kamouflagemönstrade mi­li­tär­hjälmen och den skott­sä­kra västen och hör sig för i För­svars­maktens mon­ter på TODO-mäs­san.

Det är Malmö stad som var­je år i no­vem­ber samlar ar­bets­gi­va­re, bransch­folk, sko­lor, ung­doms­coacher, väg­le­da­re och ar­bets­för­med­la­re till för att prata stu­di­er, jobb och kar­ri­är med Malmös unga be­folk­ning mel­lan 15 och 30 år.
Syf­tet är i grund och bot­ten att få in fler unga Mal­mö­bor på arbetsmarknaden. Det kan vara via stu­di­er el­ler di­rekt till jobb.

Gym­na­sie­mäs­san är en del av TODO och med finns Malmös så­väl kom­mu­nala som pri­vata gym­na­sie­sko­lor, vux­en­ut­bild­ningar, folk­hög­sko­lor, uni­ver­si­tet och yr­kes­hög­sko­lor.
Re­gi­onens fö­re­tag be­reds ock­så en möj­lig­het att re­kry­tera kom­pe­tenta med­ar­be­ta­re.
I år är det ett 120-tal ut­stäl­la­re som hittat till Mal­mö­mäs­san. Sam­man­lagt be­räknas 12 000 be­sö­ka­re komma un­der de tre dagarna.
På mäs­sans jobb­torg trängs 40 re­kry­terande fö­re­tag som har ett 100-tal tjänster att söka för hu­gade spe­ku­lanter.
Många hade sökt sig till cv-verk­staden där bland andra jobb­sö­kar­ex­perten Li­nus Zachrisson fanns un­der tors­dagen.

Po­pu­lär var den lil­la fo­to­au­to­maten där det gick att ta bilder till cv:n.
– Det blir lite mer per­son­ligt med ett rik­tigt pappers­foto, än om man bara re­di­gerar in n bild di­rekt på cv:n, säger Jas­mi­na.
Mässan fort­sätter un­der fre­dagen och lör­dagen.

Dagens fråga

Försöker du minska ditt flygande?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev