Dela SUS ome­del­bart

Skånes Uni­ver­si­tets­sjuk­hus (SUS) är i fritt fall. Hel­års­pro­gnosen pekar nu på en för­lust på mi­nus 700 mil­joner. Pro­gnosen visar även att den in­hyrda per­so­nalen väntas upp­gå till cir­ka 148 mil­joner. För 2017 var för­lusten 629 mil­joner.
För­valt­nings­led­ningen har gjort en för­djupad upp­följ­ning av det allt­för stora sjuk­husets ekonomi. Det finns en spar­plan för olika verk­sam­heter (kli­ni­ker) på 127 mil­joner, var­av 115 mil­joner un­der 2018. Hur skall det gå till? Re­dan nu är re­surs­bristen skrämmande.
För var och en med sunt för­nuft torde det stå helt klart att det omo­derna stor­sjuk­huset SUS är en ka­ta­strof, inte bara eko­no­miskt utan även inom till­gäng­lig­het och sä­ker­het.

Nu börjar fyra nya år med en ny po­li­tisk led­ning. Den nye re­gi­on­ord­fö­ran­den Carl-Johan So­nes­son (M) har i me­dia riv­startat och be­traktat Re­gi­on Skåne som ett ”rått­bo”. Tänkte han då främst på det dys­funk­tio­nella SUS, som startade i ja­nu­a­ri 2011 och som till­kom ge­nom en kupp av par­ti­kam­raten Jer­ker Swan­stein?

Det var inte det av­gångna S/MP-sty­ret som grund­lade ”rått­boet” Re­gi­on Skåne. Det skedde 2006-2014 med ”femklövern”.
Nu fun­deras det inom po­li­ti­ker­sfären och kloka hu­vuden skall slås ihop. Jag be­höver inte fun­dera. Jag har sett de mest bi­sarra be­slut fattats un­der femklöversperioden med sam­man­slag­ningen av sjuk­husen i Malmö och Lund som det mest bi­sarra. Upp­lös SUS in­nan personaltappet es­ka­lerar yt­ter­li­ga­re! För pa­ti­enternas och per­so­nalens väl­be­fin­nan­de. Lund bör in­riktas mot all hög­spe­cia­li­se­rad vård, med nå­got un­dan­tag, me­dan Malmö in­riktas mot spe­cia­li­serad uni­ver­si­tets­sjuk­vård för den växande be­folk­ningen som en­ligt pro­gnosen kommer att upp­gå till en halv mil­jon om 30-40 år.
I kom­bi­na­tion med in­rikt­ningen bör ett forsk­nings-och kom­pe­tens­cent­rum för re­gi­onens pri­mär­vård in­rättas i Malmö. Lund har en helt an­nan an­knyt­ning till forsk­ning och ut­veck­ling än Malmö. ESS, MAX IV, Me­di­con Vil­la­ge, Bio­lo­giskt Cent­rum fanns inte ut­vecklade då be­slu­tet om SUS togs. I tillägg kan nämnas att nu­va­ran­de me­di­cinsk forsk­ning i Lund sker till­sam­man med olika typer av na­tur­ve­ten­skap­liga stu­denter.

På en punkt kan jag hålla med Carl-Johan So­nes­son om ”rått­boet”. Lands­tingen har idag cir­ka 48 000 ad­mi­nist­ra­törer och an­talet lä­ka­re upp­går till cir­ka 35 000. När jag var in­for­ma­tions­chef i Lä­kar­för­bun­det i bör­jan av 1970-talet var an­talet lä­ka­re cir­ka 10 000 och ad­mi­nist­ra­törerna cir­ka 5 000.
Allt fler plä­derar för lands­tingens av­skaf­fan­de – inte minst KD. San­no­likt saknade av främst de po­li­ti­ker och tjäns­te­män som får sin ut­komst av des­sa.
Ett ”rått­bo” utrotas inte med kos­me­tiska åt­gärder utan snarare ge­nom ett re­jält ”Alex­an­der­hugg”.
Skånes sjuk­vård är värd ett bättre öde.

Dagens fråga

Påverkas du av tågstoppet i Hässleholm?

  • Nej (74%, 411 Röster)
  • Ja (26%, 145 Röster)

Antal röster: 556

Loading ... Loading ...

Webbkryss