Bättre arbetsmiljö och högre lön behövs för vårdens personal. Foto: TT

Lös­ning för vården – högre lön

I me­dia rap­por­teras om för­äl­drar som blir skickade runt när det är tid att föda barn, brist på vård­platser, operationer som ställs in, långa köer till un­der­sök­ningar och mot­tag­ningar med mera.
Myc­ket av det­ta be­ror på att barn­mor­skor, bio­me­di­cinska ana­ly­ti­ker, rönt­gen­sjuk­skö­ters­kor och sjuk­skö­ters­kor inte läng­re ställer upp på de då­liga för­ut­sätt­ningar som finns inom Re­gi­on Skåne, utan söker sig vidare nå­gon an­nan­stans.
Ar­bets­be­last­ningen är på många håll väl­digt hög med med­ar­be­ta­re som inte hinner gå på toa­letten un­der ar­bets­passet och raster som för­svinner för att det hela tiden är nå­got kring pa­ti­enterna som måste prio­ri­teras.

Pa­ti­entens be­hov går före de egna be­hoven, och trots att alla gör sitt yt­ter­sta känner många sam­ve­ts­stress. En stress för att inte allt hunnits med, oro för att nå­got är missat och ar­bets­upp­gifter som måste lämnas till kol­le­gan på nästa skift. Om det finns nå­gon att lämna över till. Att komma hem ef­ter av­slu­tat ar­bets­pass är inte hel­ler en själv­klar­het utan man kan tvingas ar­beta nästa pass ock­så för att det fattas per­son­al.

Vård­för­bun­det har un­der flera år lyft till ar­bets­gi­va­re och po­li­ti­ker att det krävs bättre vill­kor i vården för att med­ar­be­ta­rna ska vilja ar­beta kvar. Åt­gärderna från ar­bets­gi­va­res sida har varit få och vi ser idag en kom­pe­tens­flykt från vården.
När årets lö­ne­rö­rel­se sum­meras ser vi att det blivit ett blyg­samt bi­drag för den in­sats som gjorts un­der året, trots hårt slit från med­ar­be­ta­rna med över­tid och där man verk­li­gen gett allt till pa­ti­enterna och verk­sam­heten.

Då­lig ar­bets­mil­jö och lågt lö­ne­på­slag, hur tror Re­gi­on Skåne att man ska kun­na locka och be­hålla per­so­na? Nu är inte lön allt, ar­bets­mil­jön är ock­så väl­digt vik­tig. Men det har gått så långt att det inte en­bart går att ar­beta med ar­bets­mil­jön, det saknas per­son­al för det.
Nu be­höver Re­gi­on Skåne ge högre lön för att be­hålla och (åter)re­kry­tera per­son­al. När det finns en be­man­ning som är till­räck­lig för verk­sam­hetens be­hov, då går det att ar­beta med ar­bets­mil­jö och verk­sam­hets­ut­veck­ling.

Det har ny­li­gen varit val och vården var en stor fråga för många po­li­ti­ker med löf­te om fler vård­platser och kortare vän­te­tider. Då krävs det per­son­al. Nu har de sin chans att visa att de tänker ar­beta ak­tivt för att infria sina löf­ten.
Vård­för­bun­det ser gär­na ett fler­årigt lö­ne­av­tal där Re­gi­on Skåne tyd­ligt visar att de tar si­tua­tionen på all­var och är be­redda att be­tala för den kun­skap, kom­pe­tens och er­fa­ren­het som be­hövs i vården. Om det inte görs kommer de att få svårt att infria sina löf­ten. Kon­se­kvensen blir yt­ter­li­ga­re kom­pe­tens­flykt där pa­ti­enterna blir lidande.
Om po­li­ti­kerna menar all­var med att de vill lösa vårdens pro­blem så krävs det högre lön. Och det nu!

Dagens fråga

Har du varit på bio den senaste månaden?

  • Nej (87%, 563 Röster)
  • Ja (13%, 83 Röster)

Antal röster: 646

Loading ... Loading ...

Webbkryss