Plast i många former hittas vid strandstädning. Foto: TT

EU ska leda kampen mot plast

Plast kan få en stor på­ver­kan på både djur och kli­mat när den hamnar i na­turen. Sju av de tio van­ligaste skräpen i strand­nä­ra mil­jöer och hav är plaster.
Det är dags att EU går först i ledet med att för­bjuda de en­gångs­ar­ti­klar i plast där mer mil­jö­vän­liga al­ter­na­tiv finns redo.
Var­je år dör en mil­jon få­glar på grund av plast­av­fall i haven. Idag finns det 150 000 ton plast som bara ligger och skräpar ner i våra hav. Snart finns det mer plast än fisk i våra hav.

Det­ta är pro­dukter som na­turen inte kan bryta ner och som skadar vårt rika ma­ri­na djur­liv. Det går att lägga till mängder av andra siff­ror, slut­satsen är ändå att den plast­kon­sum­tion vi har idag inte platsar i ett håll­bart sam­häl­le.
Dess­utom kostar det enorma sum­mor att städa upp ef­ter oss själva. EU-kom­mis­sionen har be­räknat att eu­ro­péerna år 2030 skulle spara 65 mil­jarder kro­nor på att för­bjuda vissa en­gångs­ar­ti­klar i plast, och att kli­mat­kost­naderna skulle minska med 220 mil­jarder kro­nor. Det­ta om vi ger upp de onö­diga engångsplastprodukterna som ex­em­pel­vis plast­tall­rikar, plast­be­stick, plast­glas och sug­rör.

Nej, des­sa en­gångs­pro­dukter kommer inte för­svinna från mark­naden. Vi kommer fort­satt att kun­na köpa en­gångs­be­stick till vår sal­lad och få ett sug­rör till vår dryck. Men inte i plast.
En­gångs­pro­dukterna kommer att er­sättas av håll­bara ma­te­ri­al som re­dan idag finns redo att till­gå på mark­naden, så­som pro­dukter ba­serade på bio­mas­sa.
Där­ut­över be­höver vi i EU stor­satsa på in­no­va­tion inom för­ny­bara ma­te­ri­al, åter­vin­ning och sam­ti­digt stötta eu­ro­pe­iskt fö­re­ta­gan­de.

EU är dock inte den största boven i dra­mat. Fram­för­allt Asi­en, med Kina i spetsen, är klart vär­re.
Sam­ti­digt är det dags att sopa rent fram­för vår egen dörr. Plast i haven är ett glo­balt pro­blem och EU kan nu gå i främs­ta led ge­nom att visa på al­ter­na­tiva vägar.
Det här är världens chans.
Vär­det av att EU vågar gå först i ledet är enormt. Där­för var ons­dagens be­slut i EU-par­la­mentet kri­tiskt. Inte bara för oss män­ni­skor utan även för vårt djur­liv och den mil­jö våra barn ska leva i utan ock­så för att sprida det till andra kon­ti­nenter.
EU måste ta kraft­tag och leda den tek­no­lo­giska ut­veck­lingen i Europa så att fö­re­tag och in­du­strier kan bli världs­le­dan­de i al­ter­na­tiva pro­dukter för plast.

En­gångs­ar­ti­klar i plast skadar djur, män­ni­skor och mil­jön. Det med­för en enorm kost­nad som istäl­let skulle kun­na satsas på forsk­ning och ut­veck­ling för eu­ro­pe­isk in­no­va­tion.
Europa måste snabbt be­stämma åt vil­ket håll man vill gå. Jag vill ha en renare na­tur som i längden ge­ne­rerar pengar som kan satsas på för­ny­bart ma­te­ri­al. Kan det upp­nås gör jag gär­na av­kall på mitt sug­rör i plast.

Dagens fråga

Ska du rösta i EU-valet?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev